ylliX - Online Advertising Network

soybean price आजचा सोयाबीन भाव पूर्ण राज्य ३० ते २५ नोव्हेंबर

शेतमाल: सोयाबिनदर प्रती युनिट (रु.) soybean price
आवक व बाजारभाव माहिती
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/11/2021
कारंजा क्विंटल 4500 5525 6150 5875
लातूर पिवळा क्विंटल 11729 5960 6480 6205
बीड पिवळा क्विंटल 84 4800 6200 5894
वाशीम पिवळा क्विंटल 6500 5200 6500 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 5750 6300 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 536 5405 6209 5807
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 58 6100 6300 6100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 19 5000 6100 5500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 4500 6300 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 260 5191 6161 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 440 5100 5300 5200
29/11/2021
येवला क्विंटल 113 4501 6251 6050
लासलगाव क्विंटल 837 3000 6376 6281
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 702 3000 6302 6150
शहादा क्विंटल 38 5893 6400 6281
माजलगाव क्विंटल 667 5000 6300 5800
चंद्रपूर क्विंटल 740 5600 6285 6000
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे क्विंटल 53 4990 6430 6250
संगमनेर क्विंटल 3 6200 6200 6200
सिल्लोड क्विंटल 10 6000 6440 6300
सिल्लोड- भराडी क्विंटल 10 6000 6440 6300
कारंजा क्विंटल 7000 5700 6305 6025
लासूर स्टेशन क्विंटल 118 4000 6200 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 5900 6395 6251
लोहा क्विंटल 62 5525 6461 6375
तुळजापूर क्विंटल 600 6225 6225 6225
मोर्शी क्विंटल 198 6000 6455 6227
राहता क्विंटल 38 6150 6350 6250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 1 6100 7025 6500
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 5500 6260 6260
चांदवड लोकल क्विंटल 15 4300 6440 6300
हिंगोली लोकल क्विंटल 899 5950 6511 6230
कोपरगाव लोकल क्विंटल 190 4000 6380 6100
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 65 3720 6076 5800
मेहकर लोकल क्विंटल 1800 5200 6450 6000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 36 0 0 0
लातूर पिवळा क्विंटल 10430 5951 6700 6500
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 63 6100 6451 6300
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 2260 5600 6350 6250
जालना पिवळा क्विंटल 2316 5500 6250 6000
अकोला पिवळा क्विंटल 3842 5800 6855 6400
चोपडा पिवळा क्विंटल 80 5500 6352 6200
आर्वी पिवळा क्विंटल 461 4700 6200 5800
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7991 5800 6400 6070
बीड पिवळा क्विंटल 136 5101 6300 5999
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 5950 6400 6000
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1450 5700 6350 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 244 3800 6500 5150
जिंतूर पिवळा क्विंटल 82 5500 6250 6000
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3500 5550 6195 5825
खामगाव पिवळा क्विंटल 7917 5300 6375 5837
वणी पिवळा क्विंटल 1723 4005 6345 5900
सावनेर पिवळा क्विंटल 12 5800 5800 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 17 5800 6200 6000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 3 6000 6000 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 141 5000 6101 5700
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 55 6500 6600 6500
मनवत पिवळा क्विंटल 637 5860 6600 6400
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 85 5500 6370 6100
वरोरा पिवळा क्विंटल 900 4000 6255 5500
तळोदा पिवळा क्विंटल 39 6326 6490 6442
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 3000 6555 6301
गंगापूर पिवळा क्विंटल 16 5700 5900 5890
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 193 5200 6440 6260
चाकूर पिवळा क्विंटल 95 6000 6507 6360
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 169 6100 6200 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 98 4300 7127 6727
मुरुम पिवळा क्विंटल 68 6151 6501 6326
उमरगा पिवळा क्विंटल 22 5951 6400 6100
बसमत पिवळा क्विंटल 358 5350 6490 6283
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 5500 6300 6100
पुर्णा पिवळा क्विंटल 139 5200 6361 6190
पालम पिवळा क्विंटल 70 6251 6251 6251
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2600 5000 6205 6100
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1500 5000 6300 6150
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 195 5900 6300 6200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1270 5815 6275 5995
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 75 5800 6155 6050
उमरखेड पिवळा क्विंटल 260 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 390 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 427 4795 6360 5825
भद्रावती पिवळा क्विंटल 50 4000 6000 5000
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 25 5100 5100 5100
काटोल पिवळा क्विंटल 126 4700 6200 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 73 6000 6210 6125
सिंदी पिवळा क्विंटल 370 4850 6205 6000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1255 5650 6335 5975
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 35 6000 6000 6000
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 159 5700 6475 6375
बोरी पिवळा क्विंटल 61 5700 6205 6000

 

28/11/2021
सिल्लोड क्विंटल 67 6000 6441 6300
उदगीर क्विंटल 3650 6450 6570 6510
कन्न्ड क्विंटल 16 6200 6600 6300
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 360 6000 6300 6150
पैठण पिवळा क्विंटल 3 6280 6280 6280
वरोरा पिवळा क्विंटल 102 4500 6225 6050
बाळापूर पिवळा क्विंटल 2155 6000 6500 6200
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 511 5900 6300 6250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 150 3550 6300 4890
देवणी पिवळा क्विंटल 107 6210 6668 6439

 

27/11/2021
येवला क्विंटल 24 5403 6121 5800
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 414 3000 6675 6500
जळगाव क्विंटल 18 6050 6050 6050
औरंगाबाद क्विंटल 15 5000 6571 5785
माजलगाव क्विंटल 535 5000 6425 6200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 45 6100 6600 6350
उदगीर क्विंटल 4276 6650 6781 6715
श्रीरामपूर क्विंटल 27 5500 6400 6000
लासूर स्टेशन क्विंटल 103 5775 6450 6350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 490 6200 6671 6450
कन्न्ड क्विंटल 14 6200 6600 6420
लोहा क्विंटल 31 5900 6651 6551
तुळजापूर क्विंटल 345 6511 6511 6511
राहता क्विंटल 73 6400 6700 6650
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 6650 6650 6650
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 252 4001 6659 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 95 4970 6605 6500
अमळनेर लोकल क्विंटल 38 5600 6500 6500
हिंगोली लोकल क्विंटल 900 6100 6800 6450
कोपरगाव लोकल क्विंटल 311 4500 6654 6400
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 11 5750 6200 6000
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 63 4950 6464 6100
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 509 4452 6675 6571
वडूज पांढरा क्विंटल 100 6800 7000 6900
पातूर पांढरा क्विंटल 477 5000 6500 6233
लातूर पिवळा क्विंटल 8863 5740 7000 6700
जालना पिवळा क्विंटल 3597 5000 6550 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 3834 5800 6795 6400
परभणी पिवळा क्विंटल 170 6100 6400 6250
मालेगाव पिवळा क्विंटल 50 2899 6500 6000
चोपडा पिवळा क्विंटल 5 5202 5202 5202
चिखली पिवळा क्विंटल 1868 5200 6551 5875
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3125 5800 6510 6120
बीड पिवळा क्विंटल 94 4000 6510 6121
वाशीम पिवळा क्विंटल 6500 5500 6851 6200
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 6000 6550 6200
पैठण पिवळा क्विंटल 3 6166 6166 6166
उमरेड पिवळा क्विंटल 2736 4500 6560 6450
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1800 5850 6740 6250
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 5 6350 6350 6350
भोकरदन पिवळा क्विंटल 70 6200 6300 6250
भोकर पिवळा क्विंटल 375 5950 6721 6335
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 484 6000 6400 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 164 5900 6525 6250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2500 5800 7000 6250
खामगाव पिवळा क्विंटल 9020 5200 6550 5875
सावनेर पिवळा क्विंटल 7 5700 6100 6100
जामखेड पिवळा क्विंटल 9 5500 6300 5900
शेवगाव पिवळा क्विंटल 2 5900 5900 5900
गेवराई पिवळा क्विंटल 114 5800 6300 6100
परतूर पिवळा क्विंटल 162 6300 6600 6500
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 55 6600 6800 6700
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 500 6175 6400 6280
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 42 4500 6500 5500
वरोरा पिवळा क्विंटल 493 4000 6350 6200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 4 6513 6655 6601
गंगापूर पिवळा क्विंटल 13 6025 6400 6100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 100 6180 6646 6500
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1100 5000 6740 5870
निलंगा पिवळा क्विंटल 275 6000 6600 6400
चाकूर पिवळा क्विंटल 65 6518 7101 6796
मुखेड पिवळा क्विंटल 51 6300 6600 6500
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1347 4400 6890 6551
मुरुम पिवळा क्विंटल 154 5200 6851 6025
उमरगा पिवळा क्विंटल 24 5000 6650 6610
बसमत पिवळा क्विंटल 512 6320 6640 6539
सेनगाव पिवळा क्विंटल 450 5500 6500 6250
पुर्णा पिवळा क्विंटल 146 6500 6660 6615
पाथरी पिवळा क्विंटल 60 5000 6600 5800
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 262 6375 6500 6450
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 423 6000 6400 6300
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 75 6005 6650 6100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1054 6275 6580 6415
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 130 5800 6350 6175
उमरखेड पिवळा क्विंटल 320 5200 5500 5300
राजूरा पिवळा क्विंटल 49 6000 6100 6076
भद्रावती पिवळा क्विंटल 26 5700 6200 5950
पुलगाव पिवळा क्विंटल 100 5101 6315 6200
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 48 6000 6200 6133
देवणी पिवळा क्विंटल 170 6480 6731 6605
बोरी पिवळा क्विंटल 239 5715 6505 6350
26/11/2021
येवला क्विंटल 50 4000 6599 6351
लासलगाव क्विंटल 1249 3000 6565 6460
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 736 3000 6730 6500
जळगाव क्विंटल 9 5800 5925 5925
शहादा क्विंटल 150 6426 6641 6499
औरंगाबाद क्विंटल 8 5200 6500 5850
माजलगाव क्विंटल 1173 5600 6500 6250
चंद्रपूर क्विंटल 1230 6000 6665 6300
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे क्विंटल 22 3800 6730 6600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 35 5400 6600 6300
संगमनेर क्विंटल 1 6682 6682 6682
पाचोरा क्विंटल 100 4500 6675 5500
सिल्लोड क्विंटल 124 5951 6360 6300
उदगीर क्विंटल 3600 6750 6870 6810
कारंजा क्विंटल 6000 5850 6600 6200
लासूर स्टेशन क्विंटल 66 5800 6500 6350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 750 6501 6741 6601
रिसोड क्विंटल 5700 6000 6820 6400
कन्न्ड क्विंटल 43 6000 6400 6200
लोहा क्विंटल 50 6011 6701 6501
तुळजापूर क्विंटल 221 6600 6600 6600
मोर्शी क्विंटल 250 6500 6750 6625
राहता क्विंटल 81 6400 6700 6600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 6 6200 6200 6200
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 603 3891 6759 6600
सोलापूर लोकल क्विंटल 179 6400 6755 6650
नागपूर लोकल क्विंटल 1868 4800 7000 6450
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 6250 6500 6500
चांदवड लोकल क्विंटल 40 4601 6500 6200
मनमाड लोकल क्विंटल 5 4801 6591 5100
हिंगोली लोकल क्विंटल 1061 6190 7230 6710
कोपरगाव लोकल क्विंटल 485 4500 6750 6575
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 51 4900 6410 6000
मेहकर लोकल क्विंटल 1950 5500 6800 6500
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 180 6100 6400 6250
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 394 2600 6700 6675
पातूर पांढरा क्विंटल 361 5000 6500 6395
बारामती पिवळा क्विंटल 530 5101 6625 6551
लातूर पिवळा क्विंटल 12117 5899 7100 6900
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 24 6650 6650 6650
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 5160 5900 6800 6710
जालना पिवळा क्विंटल 3619 5650 6650 6500
अकोला पिवळा क्विंटल 4227 5800 6800 6400
परभणी पिवळा क्विंटल 208 6050 6550 6300
चोपडा पिवळा क्विंटल 29 5752 6751 6401
आर्वी पिवळा क्विंटल 585 4700 6500 5600
चिखली पिवळा क्विंटल 5387 5900 6650 6275
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 7873 5900 6565 6230
बीड पिवळा क्विंटल 404 5000 7000 6300
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5500 6851 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 6000 6700 6350
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 2000 5890 7080 6500
वर्धा पिवळा क्विंटल 348 5750 6400 6250
भोकर पिवळा क्विंटल 457 5500 6821 6160
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 613 6000 6700 6350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 180 5800 6650 6376
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2820 5850 6740 6350
खामगाव पिवळा क्विंटल 10103 5700 6675 6187
वणी पिवळा क्विंटल 2537 5440 6635 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 11 5800 6200 6000
शेवगाव पिवळा क्विंटल 22 5700 6250 6250
शिरपूर पिवळा क्विंटल 138 5101 6577 6450
गेवराई पिवळा क्विंटल 166 5900 6400 6300
परतूर पिवळा क्विंटल 97 6526 6666 6600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 51 6700 6800 6700
मनवत पिवळा क्विंटल 397 5513 6703 6500
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 4000 4300 8100 6000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 5000 6500 5500
वरोरा पिवळा क्विंटल 1156 4000 6600 6300
तळोदा पिवळा क्विंटल 4 6000 6686 6300
धरणगाव पिवळा क्विंटल 25 4100 6035 5495
नांदगाव पिवळा क्विंटल 35 4311 6695 6201
गंगापूर पिवळा क्विंटल 120 4200 6451 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 165 6271 6790 6600
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 252 5400 6795 6500
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 1250 6000 6790 6395
निलंगा पिवळा क्विंटल 300 6000 6700 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 100 6500 6923 6860
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 604 6400 6800 6600
मुखेड पिवळा क्विंटल 61 6500 6600 6500
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 125 5800 6000 5950
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1461 6000 7300 6725
मुरुम पिवळा क्विंटल 580 5900 7001 6450
उमरगा पिवळा क्विंटल 57 6300 7000 6950
बसमत पिवळा क्विंटल 629 6105 7100 6607
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 5500 6600 6250
पुर्णा पिवळा क्विंटल 113 6500 6660 6615
पाथरी पिवळा क्विंटल 60 5000 6600 5800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2949 5000 6705 6550
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1476 5200 6635 6400
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 385 6350 6575 6400
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 120 4730 6801 6200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1229 6215 6595 6395
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 110 5800 6550 6250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 280 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 530 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 987 4600 6650 6352
गोंडपिंपरी पिवळा क्विंटल 250 6000 6300 6150
भद्रावती पिवळा क्विंटल 61 5800 6150 5975
काटोल पिवळा क्विंटल 230 3501 6630 6000
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 310 5700 6795 6400
सिंदी पिवळा क्विंटल 181 5080 6550 5800
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1195 5875 6600 6450
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 61 0 0 0
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 277 5400 6591 6451
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 135 6400 6600 6500
देवणी पिवळा क्विंटल 108 6570 6876 6723
पोम्भुर्नी पिवळा क्विंटल 26 6000 7000 6500
बोरी पिवळा क्विंटल 107 6100 6500 6350
25/11/2021
अहमदनगर क्विंटल 280 5250 6500 5875
येवला क्विंटल 57 4000 6496 6401
जळगाव क्विंटल 167 5500 6355 6000
शहादा क्विंटल 110 5976 6500 6275
औरंगाबाद क्विंटल 65 5725 6551 6138
माजलगाव क्विंटल 718 4700 6501 6200
चंद्रपूर क्विंटल 1464 6000 6665 6400
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे क्विंटल 39 6055 6630 6500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 45 5800 6500 6150
सिल्लोड क्विंटल 14 6000 6700 6400
उदगीर क्विंटल 4200 6550 6622 6586
कारंजा क्विंटल 5000 5800 6640 6150
श्रीगोंदा क्विंटल 1 4100 4100 4100
श्रीरामपूर क्विंटल 37 5000 6405 6200
लासूर स्टेशन क्विंटल 111 5900 6500 6350
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1000 6250 6571 6350
सेलु क्विंटल 282 5900 6510 6401
शिरुर क्विंटल 3 5150 5150 5150
कन्न्ड क्विंटल 56 6400 6700 6600
लोहा क्विंटल 59 6000 6600 6450
तुळजापूर क्विंटल 245 6550 6550 6550
मोर्शी क्विंटल 400 5500 6525 6012
राहता क्विंटल 51 6400 6636 6525
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 635 6001 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 118 6350 6770 6605
नागपूर लोकल क्विंटल 2065 4900 7000 6475
चांदवड लोकल क्विंटल 45 4601 6500 6200
मनमाड लोकल क्विंटल 10 5375 6331 6099
हिंगोली लोकल क्विंटल 1660 6050 6625 6337
कोपरगाव लोकल क्विंटल 810 4500 6761 6550
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 52 5950 6280 6000
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 380 6200 6600 6400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 180 5500 6551 6000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 494 5000 6730 6541
लातूर पिवळा क्विंटल 11617 5691 7032 6750
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 60 6400 6525 6500
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 2710 5870 6655 6570
जालना पिवळा क्विंटल 3963 5000 6550 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 3636 6000 6750 6400
परभणी पिवळा क्विंटल 376 5100 6400 6200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 17 4480 6531 6201
चोपडा पिवळा क्विंटल 40 5026 6300 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 1575 5500 6700 6100
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 6154 5800 6665 6150
बीड पिवळा क्विंटल 189 5701 6450 6233
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5600 6950 6200
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1500 6050 6700 6400
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4500 4500 4500
उमरेड पिवळा क्विंटल 6097 4500 6740 6650
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1600 5880 7005 6000
वर्धा पिवळा क्विंटल 227 5550 6250 6000
भोकर पिवळा क्विंटल 166 5687 6300 5993
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 412 6000 6600 6300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 430 5900 6601 6425
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3180 5750 6750 6175
खामगाव पिवळा क्विंटल 7206 5500 6500 6000
मलकापूर पिवळा क्विंटल 432 4800 6500 5800
वणी पिवळा क्विंटल 1336 4700 6590 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 29 5800 6200 6000
शिरपूर पिवळा क्विंटल 241 5001 6588 6476
गेवराई पिवळा क्विंटल 243 5500 6375 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 169 6161 6641 6600
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 55 6500 6700 6600
मनवत पिवळा क्विंटल 397 5513 6703 6500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 800 0 0 0
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 12 3600 6299 6121
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 6000 6600 6400
वरोरा पिवळा क्विंटल 1364 4500 6450 6200
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 208 5000 6300 5650
तळोदा पिवळा क्विंटल 24 6672 6815 6700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 22 4200 6521 5501
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 50 6391 6648 6500
चाकूर पिवळा क्विंटल 55 6251 68062 6651
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 323 6400 6625 6512
किनवट पिवळा क्विंटल 53 6000 6400 6200
मुखेड पिवळा क्विंटल 72 5900 6500 6400
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 150 5800 6000 5950
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 1284 5301 6926 6471
मुरुम पिवळा क्विंटल 484 5300 6890 6095
उमरगा पिवळा क्विंटल 29 6300 6600 6500
बसमत पिवळा क्विंटल 789 5400 6715 6510
सेनगाव पिवळा क्विंटल 550 5500 6500 6300
पुर्णा पिवळा क्विंटल 124 6450 6831 6500
पाथरी पिवळा क्विंटल 107 4500 6511 6000
पालम पिवळा क्विंटल 58 6250 6250 6250
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2419 5800 6900 6600
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1348 5000 6655 6400
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 250 6000 6615 6500
शेगाव पिवळा क्विंटल 140 5000 6250 6000
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 140 5800 6525 6250
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 972 6175 6530 6380
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 140 5600 6400 6300
उमरखेड पिवळा क्विंटल 800 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 260 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 1022 4745 6725 6396
भद्रावतीsoybean price पिवळा क्विंटल 73 2700 6300 4500
भिवापूर पिवळा क्विंटल 1661 6000 6675 6300
काटोलsoybean price पिवळा क्विंटल 95 3200 6425 5680
मांढळ पिवळा क्विंटल 1048 5865 6450 6092
पुलगाव पिवळा क्विंटल 115 6260 6670 6450
सिंदी(सेलू)soybean price पिवळा क्विंटल 1490 5600 6650 6500
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 35 6250 6250 6250
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 500 6000 6500 6300
देवणी पिवळा क्विंटल 156 6511 6900 6705
बोरीsoybean price पिवळा क्विंटल 188 5300 6500 6100
24/11/2021soybean price

soybean pricesoybean pricesoybean pricesoybean price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.