soybean price आजचा सोयाबीन भाव 19 ते आज 21 ऑक्टोबर

शेतमाल: सोयाबिन दर प्रती युनिट (रु.)  soybean price 
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021 soybean price
लासलगाव क्विंटल 2797 3000 5340 5141
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2570 3000 5125 5000
जळगाव क्विंटल 56 4200 5000 4600
शहादा क्विंटल 76 4641 5011 4872
माजलगाव क्विंटल 4832 4300 5011 4850
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 170 4251 5100 4900
सिल्लोड क्विंटल 175 3800 5035 4800
कारंजा क्विंटल 6000 4000 5100 4550
सेलु क्विंटल 315 4000 4925 4650
तुळजापूर क्विंटल 650 4900 4900 4900
मोर्शी क्विंटल 960 3500 5100 4300
राहता क्विंटल 395 4600 5300 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 580 3000 5105 5000
सांगली लोकल क्विंटल 300 5000 5300 5150
अमळनेर लोकल क्विंटल 43 4760 4880 4880
हिंगोली लोकल क्विंटल 1205 4500 5050 4775
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1159 3900 5183 4900
मेहकर लोकल क्विंटल 1950 4200 5250 5000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 135 4401 5000 4800
लातूर पिवळा क्विंटल 13531 4510 5330 5150
जालना पिवळा क्विंटल 12598 3250 5050 4700
अकोला पिवळा क्विंटल 3156 4200 4900 4650
परभणी पिवळा क्विंटल 225 4400 5100 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 1332 4100 5150 4625
पैठण पिवळा क्विंटल 6 4200 4200 4200
भोकर पिवळा क्विंटल 453 2801 5111 3956
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 679 4200 5000 4600
जिंतूर पिवळा क्विंटल 375 4400 5150 4875
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3150 4450 5050 4835
मलकापूर पिवळा क्विंटल 215 3700 4951 4635
परतूर पिवळा क्विंटल 656 4700 5200 5151
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 30 4900 5000 4900
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 170 4000 5100 4800
तळोदा पिवळा क्विंटल 24 3435 5001 4960
धरणगाव पिवळा क्विंटल 9 4821 5305 4821
नांदगाव पिवळा क्विंटल 11 4331 4881 4651
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 70 4301 5082 4910
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 800 4700 5100 4900
मुखेड पिवळा क्विंटल 122 5150 5200 5150
नायगाव पिवळा क्विंटल 15 5000 5200 5100
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 250 4600 4800 4700
बसमत पिवळा क्विंटल 1532 4000 5315 5026
बसमत (कुरुंडा) पिवळा क्विंटल 1621 4000 5315 5016
पुर्णा पिवळा क्विंटल 262 4000 4920 4811
पालम पिवळा क्विंटल 70 5051 5051 5051
घाटंजी पिवळा क्विंटल 140 4500 5000 4900
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 220 4200 5000 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 890 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 860 4800 5000 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 376 3600 5051 4454
काटोल पिवळा क्विंटल 113 3100 4800 4250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 350 2800 4500 4000
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 30 3500 4800 4400
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 40 4552 4921 4825

 

20/10/2021
येवला soybean price क्विंटल 1265 3000 5074 4650
लासलगाव क्विंटल 3157 2500 5240 5121
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2650 3000 5103 4950
जळगाव क्विंटल 22 4100 4500 4500
शहादा क्विंटल 63 4000 5011 4701
औरंगाबाद क्विंटल 213 3900 4881 4390
चंद्रपूर क्विंटल 1006 3600 4990 4600
नंदूरबार क्विंटल 279 4650 5050 4890
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 84 4200 5000 4600
संगमनेर क्विंटल 13 5100 5100 5100
सिल्लोड क्विंटल 210 4000 5000 4700
उदगीर क्विंटल 5200 5100 5130 5115
कारंजा क्विंटल 10000 4010 5125 4575
लासूर स्टेशन क्विंटल 231 2500 5041 4900
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1300 4400 5161 5000
सेलु क्विंटल 109 4200 4800 4591
रिसोड क्विंटल 5300 4840 5200 5000
कन्न्ड क्विंटल 90 4300 4600 4450
लोहा क्विंटल 111 4450 4951 4600
मुदखेड क्विंटल 90 4800 5050 4900
तुळजापूर क्विंटल 720 4900 4900 4900
राहता क्विंटल 239 4800 5276 5100
वडवणी क्विंटल 0 4200 4200 4200
सोलापूर लोकल क्विंटल 556 4000 5010 4905
नागपूर लोकल क्विंटल 3418 3850 5170 4840
अमळनेर लोकल क्विंटल 90 4550 4771 4771
चांदवड लोकल क्विंटल 665 3400 5535 4900
हिंगोली लोकल क्विंटल 1180 4500 5180 4840
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1085 3800 5153 5001
मेहकर लोकल क्विंटल 1550 4000 5100 4800
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 2 5000 5000 5000
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 951 3781 5175 4950
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 123 4900 5100 5000
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 7200 4200 5215 4800
जालना पिवळा क्विंटल 19326 3500 5000 4700
अकोला पिवळा क्विंटल 1980 4200 4900 4550
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 3047 3950 5100 4528
परभणी पिवळा क्विंटल 275 4000 5000 4700
मालेगाव पिवळा क्विंटल 5 5035 5099 5035
चोपडा पिवळा क्विंटल 65 3952 5101 4900
आर्वी पिवळा क्विंटल 1860 3500 4850 4400
चिखली पिवळा क्विंटल 2185 4000 5151 4575
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4000 5100 5000
पैठण पिवळा क्विंटल 11 4300 4731 4500
भोकर पिवळा क्विंटल 739 2000 5151 3576
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 750 4000 5000 4500
जिंतूर पिवळा क्विंटल 618 4200 5280 4900
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 3400 4450 5080 4825
मलकापूर पिवळा क्विंटल 219 3425 5000 4520
वणी पिवळा क्विंटल 1621 3200 5155 4700
सावनेर पिवळा क्विंटल 58 3500 4800 4550
परतूर पिवळा क्विंटल 310 4600 5200 5152
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 31 4900 5100 4900
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 3500 4200 5400 5000
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 215 3500 5000 4500
वरोरा पिवळा क्विंटल 1754 3400 4775 4500
वरोरा-माढेली पिवळा क्विंटल 47 3500 4700 4100
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 526 3000 4650 4450
तळोदा पिवळा क्विंटल 24 3902 4862 4402
धरणगाव पिवळा क्विंटल 19 3920 5285 5150
नांदगाव पिवळा क्विंटल 28 3680 4751 4450
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 4400 5140 5000
मंठा पिवळा क्विंटल 158 3800 4901 4550
चाकूर पिवळा क्विंटल 305 4030 4850 4581
हादगाव पिवळा क्विंटल 160 4600 5000 4800
किनवट पिवळा क्विंटल 26 4300 4700 4550
मुखेड पिवळा क्विंटल 119 5050 5100 5050
नायगाव पिवळा क्विंटल 40 4960 5150 5000
उमरी पिवळा क्विंटल 614 4000 5000 4500
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 390 4800 5000 4900
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 2232 4000 5151 4772
मुरुम पिवळा क्विंटल 329 3950 5000 4475
उमरगा पिवळा क्विंटल 114 3600 4901 4500
पुर्णा पिवळा क्विंटल 290 4000 4920 4811
पालम पिवळा क्विंटल 30 5041 5041 5041
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 4184 4200 5180 4900
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2357 4200 5125 4900
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 440 4200 4900 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 620 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 450 4800 5000 4900
राजूरा पिवळा क्विंटल 285 3500 4845 4465
भद्रावती पिवळा क्विंटल 119 3500 4500 4000
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 35 4220 4640 4510
काटोल पिवळा क्विंटल 198 2100 4651 3980
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 525 3000 4500 4000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 6572 3850 4950 4775
समुद्रपूर पिवळा क्विंटल 65 4000 5000 4500
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 35 4600 4800 4721
देवणी पिवळा क्विंटल 133 4300 4870 4585
बोरी पिवळा क्विंटल 150 4600 4825 4700

 

19/10/2021
लासलगाव – विंचूर soybean price क्विंटल 2470 3000 5175 5000
चंद्रपूर क्विंटल 1006 4000 4965 4600
नंदूरबार क्विंटल 39 5000 5160 5160
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 260 4100 5100 4600
सिल्लोड क्विंटल 180 3800 5000 4600
लासूर स्टेशन क्विंटल 184 3200 5054 4700
मोर्शी क्विंटल 500 4200 5070 4635
राहता क्विंटल 344 4600 5275 5000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 1015 3600 5146 4946
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 16 4550 4800 4650
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 649 3650 5151 4900
बारामती पिवळा क्विंटल 1055 4600 5075 5000
आर्वी पिवळा क्विंटल 1100 3500 4850 4400
पैठण पिवळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 20 4400 4500 4450
भोकर पिवळा क्विंटल 595 2500 5107 3803
जिंतूर पिवळा क्विंटल 540 4400 5175 4899
सावनेर पिवळा क्विंटल 25 3500 4900 4600
जामखेड पिवळा क्विंटल 246 4000 4700 4350
वरोरा पिवळा क्विंटल 757 3500 4711 4550
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 85 2000 4600 4200
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 96 4500 4700 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 780 4800 5000 4900
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 220 4800 5000 4900
भद्रावती पिवळा क्विंटल 13 2800 4650 3725
काटोल पिवळा क्विंटल 251 2000 5051 4050
मांढळ पिवळा क्विंटल 1249 3577 4550 3839
बोरी पिवळा क्विंटल 133 4550 4900 4750
18/10/2021
अहमदनगर

soybean price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.