ylliX - Online Advertising Network

onion pricesआजचा कांदा भाव : 1 जुलै , 30 जून

onion prices
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2948 500 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 3087 300 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7449 1500 2100 1800
खेड-चाकण क्विंटल 200 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 92 1400 2000 1700
मोर्शी क्विंटल 11 700 1600 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
अकलुज लाल क्विंटल 160 600 2000 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 11666 100 2100 1000
धुळे लाल क्विंटल 1240 370 1700 1350
जळगाव लाल क्विंटल 695 600 1750 1300
नागपूर लाल क्विंटल 1200 1400 1900 1775
भुसावळ लाल क्विंटल 18 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1825 600 2000 1300
पुणे लोकल क्विंटल 5551 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1600 1900 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 291 800 1400 1100
मलकापूर लोकल क्विंटल 195 775 1650 1335
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 1800 1400
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1321 1900 2100 1900
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1722 1500 1800 1500
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 1238 300 1400 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1400 1700 1625
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 300 1400 1600 1500
येवला उन्हाळी क्विंटल 8000 300 1713 1550
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1910 950 2200 1800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12864 741 2251 1675
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3935 711 1800 1700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9000 360 1885 1675
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13800 400 2300 1700
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3880 500 2100 1300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6000 700 2052 1700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 500 1792 1600
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8525 750 1895 1650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6495 500 1753 1686
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25000 500 2800 1901
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7170 500 2000 1650
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 1600 1800 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5000 1100 2150 1750
राहता उन्हाळी क्विंटल 5644 100 2250 1550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 8500 751 1900 1650
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6325 300 1805 1600
30/06/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3427 700 2100 1600
औरंगाबाद क्विंटल 834 400 1900 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5668 1600 2300 1950
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1200 2000 1500
मंचर क्विंटल 89 620 2500 1450
लासूर स्टेशन क्विंटल 3868 850 1750 1605
सातारा क्विंटल 166 1400 2000 1700
मंगळवेढा क्विंटल 98 500 2000 1600
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1800 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
सोलापूर लाल क्विंटल 13687 150 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 1736 200 1700 1500
नागपूर लाल क्विंटल 1500 1400 1900 1775
भुसावळ लाल क्विंटल 17 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 1050 1000 1900 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2917 500 2000 1250
पुणे लोकल क्विंटल 6807 700 1800 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 21 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 800 1700 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 49 1100 1700 1300
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1470 1400 1700 1625
येवला उन्हाळी क्विंटल 13247 300 1800 1600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6747 400 1761 1650
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2305 700 2000 1600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15900 700 2140 1700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3220 700 1799 1700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 11695 500 2100 1700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8277 305 1856 1550
अकोले उन्हाळी क्विंटल 541 200 2051 1805
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1134 200 1865 1650
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 3265 300 2200 1700
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 800 500 1800 1650
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 457 200 2000 1700
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 565 200 1811 1650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5250 610 2215 1700
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2200 650 2000 1650
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3685 500 2100 1300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7415 900 2073 1650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4134 500 1845 1700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10025 750 1860 1650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2450 500 1789 1671
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 41783 500 2000 1700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17344 500 2898 1951
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4010 500 1846 1675
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6175 300 2000 1800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8395 200 1835 1600
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 274 1591 1921 1700
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5272 1500 2270 1825
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 4453 500 1745 1650
कडा उन्हाळी क्विंटल 5625 500 1200 700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5070 1000 2205 1750
राहता उन्हाळी क्विंटल 7146 100 2200 1550
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12100 300 1775 1600
29/06/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2063 600 2100 1600
औरंगाबाद क्विंटल 798 300 1700 1000
राहूरी क्विंटल 22650 200 1900 1050
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6882 1500 2200 1850
खेड-चाकण क्विंटल 300 1200 2000 1600
मंचर क्विंटल 5883 800 2000 1495
सातारा क्विंटल 71 1000 2000 1500
मोर्शी क्विंटल 52 710 1800 1250
नांदूरा क्विंटल 55 350 1300 1300
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6725 550 2150 1050
कराड हालवा क्विंटल 99 1500 2200 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
सोलापूर लाल क्विंटल 13730 100 2200 1000
जळगाव लाल क्विंटल 856 625 1750 1250
पंढरपूर लाल क्विंटल 922 200 2000 1400
नागपूर लाल क्विंटल 1422 1500 2000 1875
भुसावळ लाल क्विंटल 6 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 780 1000 1900 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1278 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 7630 700 2100 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 23 1300 1700 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1600 2000 1800
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 700 1400 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 240 400 1400 900
जामखेड लोकल क्विंटल 241 100 1800 950
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1500 2000 1900
वाई लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 252 300 1600 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 1700 1650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6265 400 1901 1700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2555 850 2100 1650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14490 600 2371 1770
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2650 625 1841 1700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12525 500 2051 1750
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 350 1800 1650
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1304 200 1830 1650
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 734 500 1760 1600
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 755 100 2090 1700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 15200 500 2050 1700
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3277 500 2100 1300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8358 900 2093 1650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3834 500 1951 1750
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10017 750 1960 1675
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5575 803 1788 1750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16801 500 2780 1901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3724 500 2021 1680
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 8177 200 1900 1650
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 536 1565 1851 1650
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5088 1500 2500 1850
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 4270 500 1850 1700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5962 700 1800 1650
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5500 950 1875 1700
राहता उन्हाळी क्विंटल 7814 100 2400 1750
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 7500 800 2000 1600
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 9688 300 1830 1600

onion prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.