ylliX - Online Advertising Network

onion rate आजचा कांदा भाव २५, २६, २७ मे २०२२

शेतमाल : कांदा दर प्रती युनिट (रु.)onion rate
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3898 400 1400 1000
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 65 500 1380 800
राहता क्विंटल 2815 300 1500 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5774 700 1510 1000
अकलुज लाल क्विंटल 155 350 1200 800
भुसावळ लाल क्विंटल 89 1000 1000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1541 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 7898 400 1300 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 303 300 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 18 500 1200 900
येवला उन्हाळी क्विंटल 6000 100 1072 825
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 70 959 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7600 400 1370 980
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 970 400 1200 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3000 250 1315 1001
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1875 500 1200 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 600 1352 910
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 200 1200 750
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1169 550 1350 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4030 150 1200 1000

onion rate

26/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3863 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 3900 75 800 438
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9690 600 1100 850
खेड-चाकण क्विंटल 225 800 1200 1000
मंचर क्विंटल 3575 1150 1400 1275
सातारा क्विंटल 321 500 1100 800
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2176 700 1300 1000
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 16305 100 1600 800
जळगाव लाल क्विंटल 971 300 665 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 446 200 1300 800
भुसावळ लाल क्विंटल 70 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 265 201 1050 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1999 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 7672 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1100 1300 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 630 300 900 600
कामठी लोकल क्विंटल 5 500 1200 900
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4722 1000 1331 1165
शेवगाव नं. १ क्विंटल 2030 900 1100 900
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2833 700 1000 850
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1430 600 800 800
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1889 400 700 550
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 1330 100 500 500
येवला उन्हाळी क्विंटल 5706 250 1171 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2584 270 1125 651
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12792 551 1395 975
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1695 300 1100 850
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9865 451 1352 951
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2397 150 1311 1076
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 853 200 985 800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 350 200 1000 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 90 300 911 700
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3012 100 1200 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7100 200 1605 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5572 600 1325 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5749 200 1141 770
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3689 400 1200 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3340 350 1051 790
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20441 350 1575 911
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 852 350 1152 900
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2133 100 1200 650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3798 100 1500 700
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 70 800 1000 900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3611 150 1285 1050
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 500 1260 900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12068 100 1150 900

onion rate

25/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5410 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1767 110 850 480
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10728 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 2000 700 1100 900
श्रीगोंदा क्विंटल 66 100 800 600
लासूर स्टेशन क्विंटल 6100 220 1085 725
सातारा क्विंटल 164 500 1100 800
मंगळवेढा क्विंटल 36 400 1250 800
राहता क्विंटल 1608 200 1250 900
कराड हालवा क्विंटल 300 800 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 115 400 1300 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 12417 100 1600 800
जळगाव लाल क्विंटल 925 300 800 600
भुसावळ लाल क्विंटल 116 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 100 700 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2240 200 1400 800
पुणे लोकल क्विंटल 7525 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 100 800 1300 1100
संगमनेर नं. १ क्विंटल 4931 1000 1351 1175
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
संगमनेर नं. २ क्विंटल 2958 700 1000 850
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1972 450 700 575
येवला उन्हाळी क्विंटल 7901 100 971 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3335 100 1001 750
नाशिक onion rate उन्हाळी क्विंटल 2905 280 1150 660
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13072 501 1398 951
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1695 470 952 811
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9700 400 1300 901
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 781 200 1050 825
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1075 200 1151 825
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 450 200 1111 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 641 150 900 750
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 105 200 851 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3700 250 1600 1100
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 4000 100 850 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5881 500 1251 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6809 200 1120 770
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3604 400 1178 750
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21689 500 1500 1000
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 2629 200 1200 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23342 375 1610 875
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1802 300 1112 881
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2188 500 1300 1025
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5266 250 1250 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2565 150 1275 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 500 1170 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12787 100 1165 800
नामपूर- करंजाड न्हाळी क्विंटल 1751 100 1300 800

onion rate

Sambhaji Raje संभाजीराजेंची माघार उद्धव ठाकरे आणि माझ्यात काय संभाषण झाले – केले स्पष्ट

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.