onion prices आजचा कांदा भाव : २५ एप्रिल ते २१ एप्रिल २०२१

शेतमाल: कांदा  प्रती युनिट (रु.)onion prices
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/04/2021
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4758 650 1300 1100
अकलुज लाल क्विंटल 230 400 1200 900
कोपरगाव लाल क्विंटल 525 450 800 675
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1303 150 1331 965
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 810 550 1154 850
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 82 1000 1200 1100
24/04/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2679 500 1300 1000
मोर्शी क्विंटल 10 410 1320 1050
कराड हालवा क्विंटल 201 1000 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 14777 100 1450 600
धुळे लाल क्विंटल 3148 100 1000 700
जळगाव लाल क्विंटल 1589 475 1125 875
पंढरपूर लाल क्विंटल 494 100 1300 750
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 1200 1150
कोपरगाव लाल क्विंटल 1820 450 900 815
भुसावळ लाल क्विंटल 107 1000 1000 1000
वैजापूर लाल क्विंटल 2001 300 1050 850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1809 300 1200 750
वाई लोकल क्विंटल 7 500 1300 1050
जळगाव पांढरा क्विंटल 224 325 750 525
नागपूर पांढरा क्विंटल 900 1000 1200 1150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 520 800 1225 1101
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1574 400 1200 900
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 40 1000 1200 1100
23/04/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3843 500 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5881 900 1300 1100
लासूर स्टेशन क्विंटल 202 555 950 700
सातारा क्विंटल 196 800 1200 1000
मोर्शी क्विंटल 20 400 1310 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5245 325 1300 625
सोलापूर लाल क्विंटल 22024 100 1175 550
येवला लाल क्विंटल 4827 200 1226 1050
धुळे लाल क्विंटल 198 100 1000 800
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7000 500 1005 850
मनमाड लाल क्विंटल 8000 300 950 850
सटाणा लाल क्विंटल 5580 450 925 750
कोपरगाव लाल क्विंटल 900 400 850 815
भुसावळ लाल क्विंटल 30 1000 1000 1000
वैजापूर लाल क्विंटल 5114 400 1000 900
देवळा लाल क्विंटल 3084 600 1165 1000
उमराणे लाल क्विंटल 10550 401 900 750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 606 400 1300 850
पुणे लोकल क्विंटल 8077 500 1100 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 30 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1100 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 429 200 800 500
वाई लोकल क्विंटल 25 600 1400 1000
जळगाव पांढरा क्विंटल 73 300 750 500
येवला उन्हाळी क्विंटल 11263 500 1399 1200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 8746 400 1207 950
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 705 1195 975
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5950 300 1365 1050
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9919 200 1300 750
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12200 500 1274 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5000 500 1200 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7580 625 1310 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6330 500 1217 1026
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 2298 1000 1469 1151
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1152 800 1380 1075
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2460 500 1115 950
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2600 650 1355 1200
राहता उन्हाळी क्विंटल 2357 200 1400 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 451 1351 1050
22/04/2021
कोल्हापूर क्विंटल 6425 400 1200 800
औरंगाबाद क्विंटल 775 250 700 475
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 4642 800 1200 1000
सातारा क्विंटल 169 800 1200 1000
मोर्शी क्विंटल 75 400 1300 800
कराड हालवा क्विंटल 159 500 1300 1300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 27521 100 1150 500
जळगाव लाल क्विंटल 1203 500 1180 800
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 505 900 800
पंढरपूर लाल क्विंटल 529 100 1310 700
नागपूर लाल क्विंटल 1040 900 1200 1125
चाळीसगाव लाल क्विंटल 4300 400 1000 850
चांदवड लाल क्विंटल 2922 600 972 800
सटाणा लाल क्विंटल 5170 450 1065 850
कोपरगाव लाल क्विंटल 910 350 850 815
भुसावळ लाल क्विंटल 40 1000 1000 1000
देवळा लाल क्विंटल 4050 600 1160 1000
राहता लाल क्विंटल 3467 200 1400 950
उमराणे लाल क्विंटल 11500 401 980 850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1257 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 5133 500 1200 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 517 200 900 550
जामखेड लोकल क्विंटल 348 100 1000 550
वाई लोकल क्विंटल 25 600 1400 1000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 36 100 900 500
जळगाव पांढरा क्विंटल 200 300 800 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 900 1200 1125
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13135 500 1160 985
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1160 150 1311 931
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 1216 500 1300 1000
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9841 600 1200 1000
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1761 100 1130 975
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10800 301 1500 950
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7042 200 1300 750
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 16790 500 1268 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7785 625 1305 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6977 500 1154 951
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 2096 1000 1450 1150
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 12625 800 1415 1050
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3013 400 1200 810
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 40 1400 1600 1500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4050 650 1350 1200
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 551 1351 1100
21/04/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5904 500 1350 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5169 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 1336 400 1070 775
लासूर स्टेशन क्विंटल 3433 400 1105 825
सातारा क्विंटल 200 800 1200 1000
कराड हालवा क्विंटल 189 500 1400 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 22577 100 1200 500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 501 500 901 800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 206 300 961 781
भुसावळ लाल क्विंटल 170 500 500 500
उमराणे लाल क्विंटल 8500 451 1001 875
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1318 300 1200 750
पुणे लोकल क्विंटल 4530 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 26 1000 1100 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 700 1200 950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 416 400 1000 700
वाई लोकल क्विंटल 25 800 1400 1100
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1617 200 1000 801
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 1500 550 1080 905
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2500 280 1470 1000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7725 200 1300 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 54921 400 1677 1251
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 8495 300 1126 900
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 1713 800 1525 1230
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 10946 900 1440 1111
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 9500 751 1421 1170

onion prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.