ylliX - Online Advertising Network

corn prices आजचा मका भाव 21 ते 23 ऑक्टोबर 2021

शेतमाल: मका दर प्रती युनिट (रु.)corn prices 
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 470 1200 1686 1475
राहूरी -वांभोरी —- क्विंटल 28 1515 1800 1660
जालना लाल क्विंटल 684 1100 1780 1281
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 70 1261 1261 1261
पुणे लाल क्विंटल 3 2150 2350 2250
चोपडा लाल क्विंटल 260 1325 1451 1400
वडूज लाल क्विंटल 200 1900 1950 1925
कोपरगाव लोकल क्विंटल 142 1000 1471 1201
कळवण नं. १ क्विंटल 200 1000 1811 1761
धुळे पिवळी क्विंटल 796 1200 1680 1480
मालेगाव पिवळी क्विंटल 7530 1265 1818 1660
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 219 1451 1460 1455
पैठण पिवळी क्विंटल 6 1331 1331 1331
भोकरदन पिवळी क्विंटल 40 1500 1600 1550
मलकापूर पिवळी क्विंटल 74 1235 1485 1450
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 15 1200 1400 1400
यावल पिवळी क्विंटल 145 810 1200 1000
22/10/2021
लासलगाव —- क्विंटल 2105 1200 1715 1600
लासलगाव – निफाड —- क्विंटल 12 1590 1590 1590
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 850 1300 1725 1650
श्रीरामपूर —- क्विंटल 1 1300 1300 1300
राहता —- क्विंटल 16 1500 1500 1500
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 50 1200 1400 1300
जालना लाल क्विंटल 529 1175 1700 1225
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 18 1420 1420 1420
शहादा लाल क्विंटल 87 1371 1551 1371
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2350 2250
चोपडा लाल क्विंटल 220 1293 1339 1326
अमळनेर लाल क्विंटल 131 1750 1755 1755
चांदवड लाल क्विंटल 2023 1355 1836 1650
खामगाव लाल क्विंटल 25 1250 1381 1315
गेवराई लाल क्विंटल 2 1400 1500 1400
कळंब (उस्मानाबाद) लाल क्विंटल 4 1500 1500 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 296 2000 2300 2100
सावनेर लोकल क्विंटल 520 1255 1532 1420
कोपरगाव लोकल क्विंटल 65 1400 1610 1525
परांडा नं. २ क्विंटल 6 1650 1650 1650
येवला पिवळी क्विंटल 4242 900 1700 1550
धुळे पिवळी क्विंटल 636 1253 1711 1625
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 682 1261 1701 1645
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 260 1100 1310 1205
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1500 1100 1350 1250
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 315 1400 1730 1550
मलकापूर पिवळी क्विंटल 92 1200 1565 1475
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 1 1750 1750 1750
देवळा पिवळी क्विंटल 317 1425 1720 1500
21/10/2021
लासलगाव —- क्विंटल 1625 1316 1801 1671
लासलगाव – विंचूर —- क्विंटल 371 1400 1730 1650
मुंबई —- क्विंटल 479 2000 2300 2100
श्रीगोंदा —- क्विंटल 11 1850 1950 1900
करमाळा —- क्विंटल 233 1600 1800 1751
लासूर स्टेशन —- क्विंटल 150 1300 1350 1325
राहता —- क्विंटल 12 1650 1650 1650
बारामती हायब्रीड क्विंटल 13 1611 1971 1651
मनमाड हायब्रीड क्विंटल 3541 1375 1747 1661
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 7 1461 1461 1461
बारामती लाल क्विंटल 1258 1400 1780 1730
जालना लाल क्विंटल 1063 1075 1700 1271
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 17 1408 1408 1408
पुणे लाल क्विंटल 4 2150 2300 2250
चोपडा लाल क्विंटल 75 1332 1551 1400
नंदूरबार लाल क्विंटल 441 1246 1503 1389
अमळनेर लाल क्विंटल 120 1272 1691 1691
चांदवड लाल क्विंटल 1489 1416 1860 1650
खामगाव लाल क्विंटल 10 1300 1325 1312
तळोदा लाल क्विंटल 81 1425 1671 1600
दौंड लाल क्विंटल 101 1650 2100 1725
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1245 1300 1723 1550
मंगळवेढा लाल क्विंटल 26 1720 1740 1740
शहादा लोकल क्विंटल 324 1456 1661 1530
सावनेर लोकल क्विंटल 295 975 1540 1400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 170 1400 1591 1501
येवला पिवळी क्विंटल 2479 1205 1771 1550
अकोला पिवळी क्विंटल 5 1625 1625 1625
धुळे पिवळी क्विंटल 253 1200 1711 1630
दोंडाईचा पिवळी क्विंटल 688 1349 1682 1500
मालेगाव पिवळी क्विंटल 5085 1269 1800 1600
औरंगाबाद पिवळी क्विंटल 158 1288 1330 1309
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1300 1040 1600 1300
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 85 1400 1550 1500
मलकापूर पिवळी क्विंटल 46 1105 1600 1200
शिरपूर पिवळी क्विंटल 192 1194 1400 1341
यावल पिवळी क्विंटल 156 800 1200 1010
नांदगाव पिवळी क्विंटल 8640 900 1762 1571
देवळा पिवळी क्विंटल 128 1520 1720 1650

corn prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.