Soybean price सोयाबिनदर 13 ते १५ डिसेंबर

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत Soybean price from 13 to 15 December

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल: सोयाबिनदर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/12/2021
उदगीर क्विंटल 2850 6050 6190 6120
कारंजा क्विंटल 4000 5710 6175 5970
तुळजापूर क्विंटल 750 6150 6150 6150
राहता क्विंटल 45 6200 6300 6250
हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 5555 6300 5927
मेहकर लोकल क्विंटल 1700 5400 6300 6000
लातूर पिवळा क्विंटल 8772 5901 7401 6400
अकोला पिवळा क्विंटल 3277 5650 7495 6150
परभणी पिवळा क्विंटल 205 6100 6355 6150
मालेगाव पिवळा क्विंटल 12 4900 6159 5400
चिखली पिवळा क्विंटल 1473 4500 6600 5500
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 5500 6500 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 21 6201 6201 6201
भोकर पिवळा क्विंटल 200 5011 6150 5580
मलकापूर पिवळा क्विंटल 442 4900 6290 5700
परतूर पिवळा क्विंटल 60 5900 6240 6200
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6200 6350 6200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 86 5700 6200 6000
धरणगाव पिवळा क्विंटल 21 3000 6225 6195
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 3680 6400 6251
गंगापूर पिवळा क्विंटल 25 4650 6175 5100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 40 5800 6176 6000
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 207 5875 6205 6100
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 80 6000 6300 6250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 210 5100 5300 5200
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 400 5800 6330 6100
पुलगाव पिवळा क्विंटल 62 5850 6265 6185
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 53 6100 6181 6150
14/12/2021
अहमदनगर क्विंटल 43 4800 6450 5625
लासलगाव क्विंटल 1173 3000 6490 6341
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1083 3000 6465 6300
शहादा क्विंटल 168 6225 6500 6371
औरंगाबाद क्विंटल 18 5500 6100 5800
माजलगाव क्विंटल 1041 5000 6365 6100
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 54 5600 6251 6100
उदगीर क्विंटल 3000 6300 6338 6319
कारंजा क्विंटल 5500 5750 6335 6100
लासूर स्टेशन क्विंटल 100 5600 6300 6000
परळी-वैजनाथ क्विंटल 270 5811 6450 6350
तुळजापूर क्विंटल 136 6301 6301 6301
मोर्शी क्विंटल 100 5800 6400 6100
राहता क्विंटल 55 6000 6421 6300
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 5610 6300 6180
अमळनेर लोकल क्विंटल 150 6100 6325 6325
मनमाड लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
हिंगोली लोकल क्विंटल 1005 5600 6363 5981
कोपरगाव लोकल क्विंटल 593 5000 6420 6200
मेहकर लोकल क्विंटल 2400 5500 6500 6200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 165 5800 6500 6400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 647 4000 6425 6251
लातूर पिवळा क्विंटल 14807 5530 6672 6400
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 2100 5200 6550 6400
जालना पिवळा क्विंटल 1766 5000 6400 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 2685 5700 7105 6400
मालेगाव पिवळा क्विंटल 18 3071 6170 5702
आर्वी पिवळा क्विंटल 401 5000 6300 6050
चिखली पिवळा क्विंटल 1416 5900 6600 6250
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4562 5700 6420 6020
बीड पिवळा क्विंटल 141 5500 6500 6257
वाशीम पिवळा क्विंटल 4200 5500 6200 6000
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 5950 6250 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 4 6500 6500 6500
उमरेड पिवळा क्विंटल 1434 4500 6290 6200
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1500 5400 6565 6000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 20 6400 6500 6450
भोकर पिवळा क्विंटल 208 5454 6300 5877
जिंतूर पिवळा क्विंटल 31 6325 6460 6450
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1840 6050 6410 6285
खामगाव पिवळा क्विंटल 5220 5500 6350 5925
मलकापूर पिवळा क्विंटल 664 5000 6325 5800
वणी पिवळा क्विंटल 846 5475 6355 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 17 5500 6300 5900
शेवगाव पिवळा क्विंटल 12 6000 6100 6100
गेवराई पिवळा क्विंटल 80 5000 6176 5800
परतूर पिवळा क्विंटल 73 6250 6500 6450
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6500 6650 6500
मनवत पिवळा क्विंटल 142 6000 6445 6200
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 300 5800 6100 5950
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 829 6000 6700 6566
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 125 5500 6475 6300
तळोदा पिवळा क्विंटल 35 6350 6700 6526
नांदगाव पिवळा क्विंटल 20 6199 6612 6501
गंगापूर पिवळा क्विंटल 12 5900 6000 6000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 150 5600 6350 6250
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 146 5350 6432 6080
चाकूर पिवळा क्विंटल 80 6211 6464 6431
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 612 6250 6420 6335
मुखेड पिवळा क्विंटल 55 6200 6400 6300
उमरगा पिवळा क्विंटल 66 5641 6200 6171
बसमत पिवळा क्विंटल 361 5000 6500 6186
सेनगाव पिवळा क्विंटल 275 6000 6300 6050
पुर्णा पिवळा क्विंटल 165 6052 6592 6341
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2441 5400 6540 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1864 5000 6300 6150
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 170 6075 6200 6100
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 999 6000 6380 6215
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 80 6000 6250 6200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 50 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 380 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 795 5500 6400 6194
काटोल पिवळा क्विंटल 43 4400 6031 5500
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 325 3800 6190 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 85 5895 6400 6225
देवणी पिवळा क्विंटल 89 6250 6590 6420
बोरी पिवळा क्विंटल 80 6060 6350 6125
13/12/2021
अहमदनगर क्विंटल 140 5700 7000 6350
येवला क्विंटल 93 4000 6521 6450
लासलगाव क्विंटल 747 4000 6541 6481
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 905 3000 6621 6400
जळगाव क्विंटल 48 6000 6400 6325
शहादा क्विंटल 95 5900 6599 6400
औरंगाबाद क्विंटल 15 6250 6300 6275
चंद्रपूर क्विंटल 731 5850 6500 6300
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे क्विंटल 81 4700 6750 6490
कारंजा क्विंटल 7300 5775 6400 6250
लासूर स्टेशन क्विंटल 246 5700 6500 6300
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 5900 6559 6300
लोहा क्विंटल 101 6000 6600 6500
तुळजापूर क्विंटल 540 6500 6500 6500
मोर्शी क्विंटल 460 6000 6250 6125
राहता क्विंटल 54 6200 6480 6300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 18 3805 6415 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 325 5600 6600 6495
अमळनेर लोकल क्विंटल 237 5900 6351 6351
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 6150 6630 6390
कोपरगाव लोकल क्विंटल 219 4000 6512 6375
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 42 4901 6325 6100
मेहकर लोकल क्विंटल 2000 5500 6670 6200
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 80 6200 6400 6300
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 2 5500 5500 5500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 793 4004 6563 6521
लातूर पिवळा क्विंटल 10239 5900 6726 6400
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1620 6000 6575 6450
जालना पिवळा क्विंटल 3121 5500 6600 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 3260 5800 7100 6300
परभणी पिवळा क्विंटल 150 6100 6400 6200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 20 5700 6460 6340
आर्वी पिवळा क्विंटल 445 5000 6700 6250
चिखली पिवळा क्विंटल 1570 5500 6700 6100
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 4998 5700 6495 6025
बीड पिवळा क्विंटल 169 5600 6500 6290
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5500 7359 6440
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 1200 6050 6450 6200
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1040 5400 6875 6150
भोकर पिवळा क्विंटल 310 1850 6425 4137
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 429 5900 6300 6100
जिंतूर पिवळा क्विंटल 289 5500 6520 6275
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1750 6050 6490 6310
खामगाव पिवळा क्विंटल 6101 5725 6600 6162
मलकापूर पिवळा क्विंटल 620 5795 6450 6175
वणी पिवळा क्विंटल 1317 5100 6495 6000
जामखेड पिवळा क्विंटल 16 5500 6300 5900
शेवगाव पिवळा क्विंटल 11 6100 6300 6300
शिरपूर पिवळा क्विंटल 69 5801 6579 6525
गेवराई पिवळा क्विंटल 172 5300 6300 6200
परतूर पिवळा क्विंटल 69 6101 6620 6566
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 38 6600 6800 6600
मनवत पिवळा क्विंटल 626 5700 6571 6200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 668 5801 6501 6340
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1800 4500 7700 5975
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 37 5500 6475 6200
वरोरा पिवळा क्विंटल 926 5500 6500 6300
तळोदा पिवळा क्विंटल 10 6480 6572 6500
धरणगाव पिवळा क्विंटल 10 2955 6383 6200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6270 6581 6501
गंगापूर पिवळा क्विंटल 3 4424 5600 5100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 6140 6500 6400
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 298 4800 6570 6300
मंठा पिवळा क्विंटल 112 4600 6100 5800
चाकूर पिवळा क्विंटल 70 6321 6552 6351
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 332 6250 6500 6375
मुखेड पिवळा क्विंटल 45 6300 6600 6500
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 48 6100 6200 6150
कळंब (उस्मानाबाद) पिवळा क्विंटल 957 5000 6817 6500
मुरुम पिवळा क्विंटल 118 6091 6523 6307
आखाडाबाळापूर पिवळा क्विंटल 195 6300 6600 6450
बसमत पिवळा क्विंटल 670 5000 6505 6338
सेनगाव पिवळा क्विंटल 350 6000 6300 6100
पुर्णा पिवळा क्विंटल 67 6052 6592 6341
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1915 5000 6300 6200
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 195 5950 6490 6250
शेगाव पिवळा क्विंटल 90 5750 6225 6050
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 60 5570 6598 6300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 1050 6415 6580 6500
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 88 6300 6650 6550
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 780 5795 6600 6150
राजूरा पिवळा क्विंटल 620 4510 6440 6195
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 40 5400 6370 5950
काटोल पिवळा क्विंटल 104 4941 6270 5550
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 240 4050 6450 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 260 4000 6800 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 101 6270 6400 6315
सिंदी पिवळा क्विंटल 36 6000 6415 6230
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1635 5850 6660 6450
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 33 6400 6400 6400
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 257 5801 6561 6401
बोरी पिवळा क्विंटल 138 6050 6400 6300

Soybean price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.