ylliX - Online Advertising Network

Onion market कांदा बाजारातील आवक व बाजार भाव १४ ते १६ सप्टेबर माहीती

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती Onion market

(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )

शेतमाल : कांदाOnion market
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4369 500 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9185 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 225 800 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 117 100 1900 1300
पुणे लोकल क्विंटल 10226 600 1500 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 320 400 1400 900
कामठी लोकल क्विंटल 32 900 1400 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1600 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 150 1338 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 6000 150 1266 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8250 500 1426 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1650 601 1126 1020
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7500 250 1550 1011
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7200 550 1460 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3700 300 1311 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20500 300 1605 1225
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7550 100 1300 1150

 

15/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3016 500 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 3636 150 1350 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9654 900 1700 1300
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1400 1200
मंचर क्विंटल 10276 1000 1600 1350
लासूर स्टेशन क्विंटल 5900 350 1335 950
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 25 200 1310 800
कराड हालवा क्विंटल 174 200 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 10846 100 2200 900
धुळे लाल क्विंटल 1200 100 1010 700
जळगाव लाल क्विंटल 388 350 1080 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 846 100 1500 900
नागपूर लाल क्विंटल 740 1000 1500 1375
लोणंद लाल क्विंटल 50 350 850 700
साक्री लाल क्विंटल 19260 300 1190 750
भुसावळ लाल क्विंटल 15 800 800 800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 37 700 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 10643 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 102 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 546 500 1400 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 538 300 900 600
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 17 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2311 1300 1611 1455
शेवगाव नं. १ क्विंटल 2265 1300 1500 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1800 1600
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1386 1000 1300 1150
शेवगाव नं. २ क्विंटल 3518 1000 1200 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 924 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 1467 200 900 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 800 1000 1500 1375
येवला उन्हाळी क्विंटल 7420 150 1382 800
नाशिक Onion market उन्हाळी क्विंटल 2300 300 1350 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16768 600 1600 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2835 600 1152 1021
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13000 250 1322 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1652 150 1611 1450
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 46212 800 1630 1300
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1316 100 1151 900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 530 200 981 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 180 200 1220 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 16777 100 1700 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 17900 300 1600 1050
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2400 200 1141 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8687 651 1540 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5352 300 1350 1150
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 186 400 1460 1150
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 16065 200 1400 1015
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8800 500 1451 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4480 200 1225 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24857 300 1680 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3067 500 1105 925
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5789 300 1500 1000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8486 100 1270 1125
राहता उन्हाळी क्विंटल 240 100 1251 950
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 700 1210 1000
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 23410 150 1445 1200

 

14/09/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3317 500 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 732 400 9000 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9918 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 750 800 1400 1100
मंचर- वणी क्विंटल 3990 1150 1510 1330
लासूर स्टेशन क्विंटल 6100 460 1375 940
सातारा क्विंटल 94 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 133 100 1560 1100
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 13177 100 2200 950
जळगाव लाल क्विंटल 350 312 942 665
नागपूर लाल क्विंटल 700 1000 1500 1375
पैठण लाल क्विंटल 3311 450 1500 1050
साक्री लाल क्विंटल 14795 300 1180 800
भुसावळ लाल क्विंटल 10 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 140 400 1300 850
पुणे लोकल क्विंटल 8885 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 8 800 1300 800
कामठी लोकल क्विंटल 32 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2076 1300 1651 1475
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1245 1000 1300 1200
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 830 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 1000 1500 1375
येवला उन्हाळी क्विंटल 10304 175 1415 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5563 150 1355 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2140 250 1350 1025
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16312 600 1431 1160
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2870 500 1180 1050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12440 500 1551 1175
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11697 155 1300 1110
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 817 100 1150 950
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 8150 150 1511 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 200 1050 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 502 100 1300 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 210 295 1111 950
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6500 300 1600 1150
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1800 200 1199 860
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 9997 651 1536 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5388 300 1305 1100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7960 500 1526 1050
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 57428 500 1500 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 14735 300 1500 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20542 325 1655 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5808 500 1270 960
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 10630 50 1313 850
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 150 350 1205 930
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 5843 200 1300 1000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7850 100 1325 1125
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 751 1340 1050
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 14282 125 1495 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 7224 100 1400 1100

Onion market

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.