व्यापारी वर्गास मोठ्या प्रमाणावर तरलता (Liquidity) उपलब्ध करून द्यावी – जयदत्त होळकर.

शेतीमालाची रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाने व्यापारी वर्गास मोठ्या प्रमाणावर तरलता (Liquidity) उपलब्ध करून द्यावी. – जयदत्त होळकर.   

लासलगांव,   लासलगांवसह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये विक्री होणा-या शेतीमालाची रक्कम रोख स्वरूपात अदा करण्यासाठी येथील व्यापारी वर्गास मोठ्या प्रमाणावर तरलता (Liquidity) उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी लासलगांव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या प्रायमरी मार्केट असल्याने येथे प्रामुख्याने शेतक-यांचा शेतीमाल विक्रीस येतो. बाजार समिती कायद्याप्रमाणे शेतीमालाचे वजन झाल्याबरोबर शेतीमाल विक्रीची रक्कम मालधन्यास रोख स्वरूपात अदा करावी लागते. मात्र केंद्र शासनाच्या दि. 08 नोव्हेंबर, 2016 रोजीच्या राजपत्रानुसार चलनातील रू. 500/- आणि 1,000/- च्या नोटा रद्द करण्यात आल्याने व बँकांमधुन रोख रक्कम काढुन घेण्यासाठी निर्बंध लावण्यात आल्याने येथील व्यापारी वर्गास बँकेतुन रोख रक्कम काढण्यास मर्यादा आल्यामुळे व्यापारी वर्ग दैनंदिन शेतीमाल लिलावात सहभागी होत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमधील शेतीमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार गेल्या 03-04 दिवसांपासुन नाईलाजास्तव बंद ठेवण्यात आले आहे.

            सध्या लासलगांवसह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये प्रामुख्याने उन्हाळ कांद्याची विक्री होत असुन सदरचा कांदा माहे एप्रील व मे मध्ये साठवणुक केलेला आहे. त्यामुळे तो खराब होत असुन शेतक-यांना सदरचा कांदा विक्री केल्याशिवाय पर्याय राहीलेला नाही. त्यातच नविन लाल कांदा बाजार आवारात येण्यास सुरूवात झाल्याने व तो टिकाऊ नसल्याने काढणीनंतर शेतक-यांना सदरचा कांदा लगेच विक्री करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे  मका, सोयाबीनची काढणी जोरात सुरू असुन पुढील हंगामाची तयारी करणेसाठी बि-बियाणे व रासायनिक खतांची खरेदी करणेसाठी तसेच आपल्या दैनंदीन आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी शेतक-यांना सध्या पैशांची आवश्यकता असल्याने शेतकरी सदरचा शेतीमाल मोठ्या प्रमाणावर विक्रीस आणीत आहे. अशा परीस्थितीत चलन तुटवड्यामुळे लिलाव बंद राहील्यास येथील शेतक-यांची माल विक्रीची गैरसोय होत असुन चलन पुरवठा सुरळीत सुरू न झाल्यास दि. 15 पासुन शेतीमाल लिलावाबाबत अनिश्चितता निर्माण झालेली आहे.

लासलगांव बाजार समितीतील व्यापारी वर्गास शेतीमाल विक्रीची रक्कम वाटप करण्यासाठी दररोज साधारणतः सव्वा ते दिड कोटी रूपयांची आवश्यकता भासते. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात 17 बाजार समित्या कार्यरत आहे. त्यामुळे शासनाने सदर प्रश्नी तांतडीने लक्ष घालुन ज्याप्रमाणे प्रवासी वाहतुक, हॉस्पीटल व मेडीकल, टपाल व विज वितरण इ. अत्यावश्यक सेवा म्हणुन सदर ठिकाणी जुन्या चलनी नोटा स्विकारणेस व त्या बँकेत भरणा करणेस मान्यता दिलेली आहे. त्याच धर्तीवर शेतीमाल खरेदी-विक्री करणा-या व्यापारी वर्गास सुरळीत चलन पुरवठा होईपावेतो जुन्या चलनी नोटा वापरण्यास मान्यता द्यावी अथवा शेतीमाल विक्री रक्कम रोख स्वरूपात वाटप करणेसाठी त्यांच्या बँक खात्यावरील रोख रक्कम काढण्याचे निर्बंध उठविण्यात यावे. जिल्ह्यातील कोणत्या व्यापा-यांना किती तरलता (Liquidity) उपलब्ध करून द्यावी याबाबत शासकीय यंत्रणेकडुन खात्री करून घ्यावी व तसे आदेश संबंधित बँकांना द्यावे. जेणेकरून लासलगांवसह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील शेतीमाल लिलाव पुर्ववत सुरू होण्यास अडचण येणार नाही.

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.