ylliX - Online Advertising Network

लासलगाव, नाशिकसह महाराष्ट्रातील आजचा कांदा भाव : 31 जानेवारी 2019

रोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी NashikOnWeb.com च्या ‘बाजारभाव 13’ या ग्रुप मध्ये सामील व्हा… aajcha kanda bhaav onion rates today 31January 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

https://chat.whatsapp.com/LZCN25vEAkv29EL0YPws9G

aajcha kanda bhaav onion rates today 31January 2019 pomegranates lasalgaon maharashtra

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/02/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5179 150 750 400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 164 600 1000 800
विटा क्विंटल 40 300 600 450
मंगळवेढा क्विंटल 52 100 550 300
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11287 300 900 600
सोलापूर लाल क्विंटल 29275 100 975 400
येवला लाल क्विंटल 15000 100 514 375
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 50 526 380
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 914 200 499 425
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 7840 110 645 425
जळगाव लाल क्विंटल 140 225 550 300
राहूरी लाल क्विंटल 7180 300 600 450
चांदवड लाल क्विंटल 19000 200 625 450
मनमाड लाल क्विंटल 6000 150 490 400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6600 100 549 380
गंगापूर लाल क्विंटल 183 100 500 350
देवळा लाल क्विंटल 5500 100 550 400
राहता लाल क्विंटल 5647 100 650 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 405 500 900 700
पुणे लोकल क्विंटल 10486 200 650 400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 54 300 500 400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 26 600 700 650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 90 200 700 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 150 300 500 400
वाई लोकल क्विंटल 15 200 600 450
जळगाव पांढरा क्विंटल 60 350 750 450
नाशिक पोळ क्विंटल 2635 151 651 350
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 25246 100 714 480
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 140 146 232 151
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 835 150 350 250
31/01/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5645 150 800 400
बार्शी क्विंटल 370 100 450 300
औरंगाबाद क्विंटल 1785 110 575 343
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 279 700 1100 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15820 300 900 600
श्रीगोंदा क्विंटल 4550 100 700 400
नवापूर क्विंटल 14 500 500 500
सातारा क्विंटल 550 200 700 450
मंगळवेढा क्विंटल 16 370 550 450
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2277 500 700 650
कराड हालवा क्विंटल 912 500 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 27546 100 930 400
अहमदनगर लाल क्विंटल 39273 100 725 600
येवला लाल क्विंटल 7120 50 487 370
धुळे लाल क्विंटल 946 100 500 350
लासलगाव लाल क्विंटल 15404 300 678 470
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2996 201 538 440
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 7260 201 685 475
जळगाव लाल क्विंटल 140 200 500 300
पंढरपूर लाल क्विंटल 438 50 500 300
अकोले लाल क्विंटल 150 50 475 311
नागपूर लाल क्विंटल 2000 500 800 725
सिन्नर लाल क्विंटल 1091 100 590 475
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 12869 100 650 500
मनमाड लाल क्विंटल 7135 200 500 400
सटाणा लाल क्विंटल 7356 150 530 400
कोपरगाव लाल क्विंटल 3608 50 442 370
साक्री लाल क्विंटल 2150 75 460 350
य़ावल लाल क्विंटल 2560 430 615 510
नांदगाव लाल क्विंटल 11142 50 556 380
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 9743 200 651 430
वैजापूर लाल क्विंटल 5145 200 800 550
देवळा लाल क्विंटल 7400 100 525 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2053 300 800 550
पुणे लोकल क्विंटल 12942 200 650 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 63 150 500 325
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 30 400 600 500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 66 200 800 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 185 200 500 350
अमळनेर लोकल क्विंटल 4000 200 600 600
मलकापूर लोकल क्विंटल 660 200 400 300
वाई लोकल क्विंटल 10 200 600 430
जळगाव पांढरा क्विंटल 60 250 625 350
नागपूर पांढरा क्विंटल 2121 700 1000 925
नाशिक पोळ क्विंटल 2524 161 700 400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 185 70 275 180
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 170 161 301 271
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 180 200 260 230
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 2481 400 700 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6110 200 701 451
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1612 50 205 100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 75 50 150 130
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1520 40 265 175
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/02/2019
31/01/2019
कोल्हापूर क्विंटल 5645 150 800 400
बार्शी क्विंटल 370 100 450 300
औरंगाबाद क्विंटल 1785 110 575 343
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 279 700 1100 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15820 300 900 600
श्रीगोंदा क्विंटल 4550 100 700 400
नवापूर क्विंटल 14 500 500 500
सातारा क्विंटल 550 200 700 450
मंगळवेढा क्विंटल 16 370 550 450
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2277 500 700 650
कराड हालवा क्विंटल 912 500 1000 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 27546 100 930 400
अहमदनगर लाल क्विंटल 39273 100 725 600
येवला लाल क्विंटल 7120 50 487 370
धुळे लाल क्विंटल 946 100 500 350
लासलगाव लाल क्विंटल 15404 300 678 470
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2996 201 538 440
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 7260 201 685 475
जळगाव लाल क्विंटल 140 200 500 300
पंढरपूर लाल क्विंटल 438 50 500 300
अकोले लाल क्विंटल 150 50 475 311
नागपूर लाल क्विंटल 2000 500 800 725
सिन्नर लाल क्विंटल 1091 100 590 475
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 12869 100 650 500
मनमाड लाल क्विंटल 7135 200 500 400
सटाणा लाल क्विंटल 7356 150 530 400
कोपरगाव लाल क्विंटल 3608 50 442 370
साक्री लाल क्विंटल 2150 75 460 350
य़ावल लाल क्विंटल 2560 430 615 510
नांदगाव लाल क्विंटल 11142 50 556 380
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 9743 200 651 430
वैजापूर लाल क्विंटल 5145 200 800 550
देवळा लाल क्विंटल 7400 100 525 400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2053 300 800 550
पुणे लोकल क्विंटल 12942 200 650 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 63 150 500 325
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 30 400 600 500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 66 200 800 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 185 200 500 350
अमळनेर लोकल क्विंटल 4000 200 600 600
मलकापूर लोकल क्विंटल 660 200 400 300
वाई लोकल क्विंटल 10 200 600 430
जळगाव पांढरा क्विंटल 60 250 625 350
नागपूर पांढरा क्विंटल 2121 700 1000 925
नाशिक पोळ क्विंटल 2524 161 700 400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 185 70 275 180
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 170 161 301 271
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 180 200 260 230
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 2481 400 700 600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6110 200 701 451
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 1612 50 205 100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 75 50 150 130
देवळा उन्हाळी क्विंटल 1520 40 265 175

 

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.