आजचा कांदा भाव 14, 13 , 12 जुलै 2021

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.) शेतकरी मित्राणी मोबईल आडवा धरला तर सर्व कॉलम वाचता येतील. 
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/07/2021
कोल्हापूर क्विंटल 2801 500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 1097 600 1700 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6247 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1200 2000 1600
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 5719 1000 1850 1700
सातारा क्विंटल 128 1400 2000 1700
मंगळवेढा क्विंटल 8 200 1400 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 9436 100 2200 1000
जळगाव लाल क्विंटल 496 700 1675 1350
नागपूर लाल क्विंटल 1200 1700 2000 1925
भुसावळ लाल क्विंटल 6 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4639 800 1900 1350
पुणे लोकल क्विंटल 7019 600 1900 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 2000 1750
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 1900 1450
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 872 1500 1800 1725
येवला उन्हाळी क्विंटल 16000 300 1571 1425
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 8000 300 1625 1375
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2174 500 1900 1400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 17742 500 1751 1480
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2880 750 1670 1550
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 13005 500 1900 1500
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14000 500 1756 1560
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4000 400 2000 1650
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3702 500 1871 1185
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7500 500 1680 1500
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4500 500 1641 1500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8205 750 1740 1575
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3936 500 1676 1500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20000 400 2200 1651
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4951 700 1701 1510
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 123 1565 1700 1610
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5090 1400 2000 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3500 1050 1805 1625
राहता उन्हाळी क्विंटल 7542 100 1900 1450
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8900 300 1800 1600
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 6000 300 1900 1600
13/07/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3602 500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 903 300 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5082 1500 2100 1800
खेड-चाकण क्विंटल 300 1200 2000 1600
सातारा क्विंटल 78 1400 2000 1700
मोर्शी क्विंटल 28 640 1700 1240
नांदूरा क्विंटल 15 350 900 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5381 525 2110 1055
सोलापूर लाल क्विंटल 10715 100 2300 1000
पंढरपूर लाल क्विंटल 811 100 2000 1500
नागपूर लाल क्विंटल 1500 1700 2000 1925
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1465 700 1900 1300
पुणे लोकल क्विंटल 6387 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 700 1500 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1100 2000 1550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 1000 1800 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 344 700 1400 1050
मलकापूर लोकल क्विंटल 190 775 1655 1455
जामखेड लोकल क्विंटल 155 200 1800 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1900 1450
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 548 300 1700 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1032 1500 1800 1725
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1794 550 1951 1475
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 16116 500 2001 1600
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3279 800 1701 1551
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12180 500 1951 1600
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 13105 350 1858 1550
अकोले उन्हाळी क्विंटल 531 200 1951 1776
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1530 100 1700 1500
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 650 800 1650 1550
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 855 100 1750 1550
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 35623 200 1900 1050
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 11395 200 1900 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9400 300 2000 1600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 7900 500 1701 1530
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5078 500 1764 1550
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9200 750 1740 1565
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8799 500 1662 1550
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 55694 500 1800 1600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14366 400 2261 1621
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3511 500 1675 1500
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9764 200 2012 1550
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 162 1470 1648 1630
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4608 1500 2160 1675
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3750 820 1550 1450
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 5 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5178 1050 1900 1625
राहता उन्हाळी क्विंटल 7794 400 2000 1450
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7737 300 1820 1700
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3770 300 1900 1700
12/07/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5033 500 2200 1600
औरंगाबाद क्विंटल 804 500 1850 1175
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10027 1500 2100 1800
श्रीरामपूर क्विंटल 18960 850 2000 1450
सातारा क्विंटल 195 1400 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 70 300 2000 1700
मोर्शी क्विंटल 9 700 1800 1300
कराड हालवा क्विंटल 291 1500 2100 2100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1600
सोलापूर लाल क्विंटल 14882 100 2200 1000
धुळे लाल क्विंटल 1328 300 1700 1500
जळगाव लाल क्विंटल 979 575 1750 1275
नागपूर लाल क्विंटल 1277 1700 2000 1925
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 72 202 1500 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2935 600 2000 1300
पुणे लोकल क्विंटल 8712 700 2000 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 900 1800 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 68 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 238 400 1500 950
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 1800 1400
शेवगाव नं. १ नग 4040 1700 1900 1700
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 158 300 1700 1000
शेवगाव नं. २ नग 3420 1400 1600 1600
शेवगाव नं. ३ नग 2562 300 1300 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 1700 1625
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 320 1600 1800 1700
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 48437 700 2000 1725
येवला उन्हाळी क्विंटल 16027 450 1739 1550
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 9084 300 1710 1590
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 18762 800 1891 1660
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4090 700 1700 1600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14455 500 1925 1650
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 14361 305 1736 1605
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2291 200 1770 1575
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 4610 200 2000 1650
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 780 500 1710 1600
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 770 200 1900 1650
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 965 250 1711 1650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 18000 300 2000 1600
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5179 500 2100 1300
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2600 600 1681 1460
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3529 700 1840 1500
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6227 500 1700 1500
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 150 550 1700 1400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 11630 750 1765 1575
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19588 500 2390 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5840 500 1750 1611
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 14086 100 1800 1550
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 226 1451 1666 1600
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 7043 1500 2190 1800
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 5930 850 1800 1450
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 7934 500 1900 1550
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7300 1100 2105 1650
राहता उन्हाळी क्विंटल 8965 100 2200 1550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 851 1900 1650
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 16689 300 2100 1700
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.