Onion Prices आजचा कांदा भाव 8, 7,6,5, 4, 3, 2 आणि 1 फेब्रुवारी 2021

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल  Today’s Onion Prices 8, 7,6,5, 4, 3, 2 and 1 February 2021 – nashikonweb Onion Prices
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/02/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4080 1500 3800 2700
औरंगाबाद क्विंटल 702 1000 3400 2200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केटOnion Prices क्विंटल 8385 3500 4000 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 356 1000 3400 1950
सातारा क्विंटल 70 1500 3300 2400
मंगळवेढा क्विंटल 196 900 3500 3000
मोर्शी क्विंटल 3 1120 2400 2150
कराड हालवा क्विंटल 105 2500 3500 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 25944 200 4000 2600
अहमदनगर लाल क्विंटल 30153 1100 4000 3100
येवला लाल क्विंटल 10000 1261 3611 3250
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6000 1000 3600 3250
धुळे लाल क्विंटल 61 200 3730 2350
लासलगाव लाल क्विंटल 11978 1200 3662 3420
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2010 1480 3411 3251
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 1500 3595 3250
नागपूर लाल क्विंटल 500 2800 3500 3325
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 2708 500 3700 3100
कळवण लाल क्विंटल 1800 1200 3805 3450
संगमनेर लाल क्विंटल 4787 500 4000 2250
चाळीसगाव लाल क्विंटल 700 1200 3486 3100
चांदवड लाल क्विंटल 4000 900 3866 3000
मनमाड लाल क्विंटल 3500 700 3431 2800
सटाणा लाल क्विंटल 2245 1550 3500 3150
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 10377 1000 3500 3000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा Onion Prices लाल क्विंटल 3620 1500 3500 3100
य़ावल लाल क्विंटल 320 780 1420 1020
देवळा लाल क्विंटल 2100 1000 3595 3100
राहता लाल क्विंटल 1256 900 4000 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 915 500 1500 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3932 1500 4000 2750
पुणे लोकल क्विंटल 9623 1500 3700 2600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 39 2600 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 112 1000 3000 2000
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 3700 2850
शेवगाव नं. १ नग 717 3000 3800 3000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3800 4100 3950
शेवगाव नं. २ नग 517 2500 2800 2800
शेवगाव नं. ३ नग 1038 1000 2400 2400
नागपूर पांढरा क्विंटल 690 2000 2300 2225
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 6926 800 3861 3351

Onion Prices

07/02/2021

औरंगाबाद क्विंटल 930 1200 2800 2000
मंचर क्विंटल 4100 1000 3620 2585
श्रीगोंदा क्विंटल 659 600 3600 2800
सातारा क्विंटल 406 1500 3300 2400
मोर्शी क्विंटल 7 1100 2400 2100
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3396 1000 3700 2700
अकलुज लाल क्विंटल 205 1500 4000 3300
कोपरगाव लाल क्विंटल 2074 2100 3301 2925
पारनेर लाल क्विंटल 5006 500 3700 2900
पाथर्डी लाल क्विंटल 35 500 3000 2500
भुसालळ लाल क्विंटल 11 2900 2900 2900
पुणे लोकल क्विंटल 13630 1500 3400 2450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2400 3000 2700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2600 3000 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 198 1000 3000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3500 2750
अकोले उन्हाळी क्विंटल 61 111 3151 2551
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 1437 500 3250 2650
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2000 2200 2100

Onion Prices

06/02/2021Onion Prices
कोल्हापूर क्विंटल 4392 1200 3500 2700
औरंगाबाद क्विंटल 798 1000 3000 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9886 3300 3800 3550
सातारा क्विंटल 365 1500 3300 2400
मोर्शी क्विंटल 0 3000 10000 9000
कराड हालवा क्विंटल 105 3000 3500 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 26350 200 3800 2500
अहमदनगर लाल क्विंटल 27048 1200 3300 2700
येवला लाल क्विंटल 4571 1000 3020 2600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4410 500 3086 2600
धुळे लाल क्विंटल 993 750 3610 3350
लासलगाव लाल क्विंटल 4638 1101 3130 2851
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1715 1200 3233 2900
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 6836 1000 3311 2800
जळगाव लाल क्विंटल 1088 1150 3125 2175
पंढरपूर लाल क्विंटल 392 700 4000 2600
नागपूर लाल क्विंटल 1171 3000 3500 3375
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 2512 500 3500 3000
चांदवड लाल क्विंटल 2969 950 3310 2900
मनमाड लाल क्विंटल 2211 700 3230 2700
कोपरगाव लाल क्विंटल 5351 2000 3350 3150
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 12225 1000 3200 2800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3802 1000 3300 2625
भुसालळ लाल क्विंटल 3 2900 2900 2900
य़ावल लाल क्विंटल 160 790 1420 1050
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 644 2000 3201 2725
वैजापूर लाल क्विंटल 824 500 3500 2154
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 860 600 1700 1150
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4208 1300 3200 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2200 2500 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3400 3400 3400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 58 2500 4000 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 168 1000 3000 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 308 500 3500 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 3000 2250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2200 2500 2425
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 198 2000 2500 2200
नाशिक पोळ क्विंटल 860 1650 3700 2750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 3188 700 3562 2651
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 60 500 2400 1800
05/02/2021Onion Prices
कोल्हापूर क्विंटल 3727 1500 3500 2700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9637 3300 4000 3650
खेड-चाकण क्विंटल 205 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 43 1000 3750 2285
श्रीरामपूर क्विंटल 86 1000 2800 1600
मंगळवेढा क्विंटल 72 1600 3200 3000
मोर्शी क्विंटल 8 1000 2300 2000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4976 1500 3700 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 23761 300 4000 2400
अहमदनगर लाल क्विंटल 40077 1400 4000 3500
येवला लाल क्विंटल 12016 1000 3120 2500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7256 500 3023 2500
धुळे लाल क्विंटल 1120 750 3610 3350
लासलगाव लाल क्विंटल 13900 800 3470 3001
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1870 1501 3109 2700
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9006 1000 3391 3000
जळगाव लाल क्विंटल 1075 1150 3100 2500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 1500 3250 2850
सिन्नर लाल क्विंटल 9642 500 3651 2700
राहूरी लाल क्विंटल 2910 500 3000 2400
कळवण लाल क्विंटल 2000 1000 3225 2900
संगमनेर लाल क्विंटल 4919 500 3711 2105
चाळीसगाव लाल क्विंटल 450 1200 3091 2850
चांदवड लाल क्विंटल 5329 900 3202 2700
मनमाड लाल क्विंटल 4869 700 3621 2900
सटाणा लाल क्विंटल 2005 1350 3150 2850
कोपरगाव लाल क्विंटल 7126 1500 3221 2825
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5813 850 3025 2400
पारनेर लाल क्विंटल 5018 500 3500 2750
पाथर्डी लाल क्विंटल 100 500 3600 2500
भुसालळ लाल क्विंटल 5 2500 2500 2500
य़ावल लाल क्विंटल 480 775 1410 1040
नांदगाव लाल क्विंटल 6810 200 3386 2800
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1396 2500 3725 2925
वैजापूर लाल क्विंटल 2469 1000 2805 2550
देवळा लाल क्विंटल 1361 1000 3400 2900
उमराणे लाल क्विंटल 5500 951 3368 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3015 1000 3300 2150
पुणे लोकल क्विंटल 15044 1500 3400 2350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2100 2300 2200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 216 1000 3000 2000
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 393 2000 2500 2200
नाशिक पोळ क्विंटल 804 1650 3800 2850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5693 600 3536 2900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 80 1000 2400 1900
04/02/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4126 1500 4000 2900
औरंगाबाद क्विंटल 1011 600 3600 2100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7805 3500 4200 3850
मंचर क्विंटल 4275 1000 3710 2185
सातारा क्विंटल 210 1000 3800 2400
मोर्शी क्विंटल 7 1000 2330 1900
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 233 1000 4000 3000
कराड हालवा क्विंटल 99 2500 3200 3200
सोलापूर लाल क्विंटल 23955 200 4500 2600
येवला लाल क्विंटल 6199 1000 3351 2850
धुळे लाल क्विंटल 44 305 4200 3400
लासलगाव लाल क्विंटल 11656 901 3601 3260
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9295 1000 3451 3251
जळगाव लाल क्विंटल 758 1250 3325 2275
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4633 1700 3600 3425
पंढरपूर लाल क्विंटल 384 700 4000 2500
नागपूर लाल क्विंटल 1000 3000 3600 3375
सिन्नर लाल क्विंटल 2554 1000 3480 3200
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 3106 500 3700 3100
संगमनेर लाल क्विंटल 3747 500 3900 2200
चाळीसगाव लाल क्विंटल 500 1000 3200 2850
चांदवड लाल क्विंटल 4479 1000 3690 3250
मनमाड लाल क्विंटल 4656 700 3600 3200
सटाणा लाल क्विंटल 2415 1550 3550 3050
कोपरगाव लाल क्विंटल 6156 1000 3600 3350
भुसालळ लाल क्विंटल 6 2500 2500 2500
य़ावल लाल क्विंटल 560 820 1420 1050
नांदगाव लाल क्विंटल 6708 200 3400 2850
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1121 2800 3700 3300
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 567 500 3400 2500
वैजापूर लाल क्विंटल 1608 1200 3600 2600
देवळा लाल क्विंटल 2089 1000 3455 3100
राहता लाल क्विंटल 813 700 3500 2550
उमराणे लाल क्विंटल 6500 1111 3650 3400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1785 1000 3500 2300
पुणे लोकल क्विंटल 12990 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2500 3500 3000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 46 2200 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 563 1000 3500 2250
वाई लोकल क्विंटल 12 2000 3500 2750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3500 3250
कर्जत (अहमहनगर) नं. २ क्विंटल 510 800 3400 2100
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 3000 3600 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 400 2000 2500 2200
नाशिक पोळ क्विंटल 599 1500 3660 2800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5932 700 3551 3111
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 3284 2000 4110 3500
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1670 1000 3511 2950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 60 700 1661 1550
03/02/2021 Onion Prices
कोल्हापूर क्विंटल 3683 1500 4100 3000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8378 3500 4200 3850
खेड-चाकण क्विंटल 3250 3000 4000 3500
श्रीगोंदा क्विंटल 779 600 4500 3700
श्रीरामपूर क्विंटल 88 1050 3400 1900
सातारा क्विंटल 210 2000 3800 2900
मंगळवेढा क्विंटल 54 1600 3710 3200
कराड हालवा क्विंटल 150 3000 3500 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 27885 200 4125 2600
येवला लाल क्विंटल 12449 1100 3625 3250
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7579 500 3650 3250
धुळे लाल क्विंटल 982 500 3700 3400
लासलगाव लाल क्विंटल 15346 1000 3746 3351
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2480 1100 3660 3350
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9374 1500 3799 3450
जळगाव लाल क्विंटल 447 1500 3500 2500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4775 1805 3725 3250
नागपूर लाल क्विंटल 2000 3000 4000 3750
सिन्नर लाल क्विंटल 7425 1000 4211 3400
संगमनेर लाल क्विंटल 3836 500 4001 2251
चाळीसगाव लाल क्विंटल 450 1000 3550 3200
चांदवड लाल क्विंटल 6000 1000 3791 3400
मनमाड लाल क्विंटल 5322 600 3575 3200
सटाणा लाल क्विंटल 2610 1550 3750 3250
कोपरगाव लाल क्विंटल 4080 2000 3750 3500
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 11231 1000 4000 3000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5100 1100 3518 3050
पारनेर लाल क्विंटल 7039 500 4300 3500
भुसालळ लाल क्विंटल 8 2500 2500 2500
नांदगाव लाल क्विंटल 8300 300 3771 3451
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1315 2600 3200 3000
वैजापूर लाल क्विंटल 2270 1500 3525 3300
कडा लाल क्विंटल 6000 2000 4000 3000
देवळा लाल क्विंटल 2117 1500 4005 3725
राहता लाल क्विंटल 1255 800 4000 2850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 757 600 1800 1200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3474 1200 4000 2600
पुणे लोकल क्विंटल 10817 1500 4000 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 2700 2600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 3000 3200 3100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 55 3000 4400 4000
वाई लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3500 3250
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2500 2900 2700
नागपूर पांढरा क्विंटल 1374 2000 2500 2375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 374 1500 2000 1700
नाशिक पोळ क्विंटल 682 950 3750 2550
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 6288 500 4059 3451
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 326 1250 3775 2950
कोपरगावOnion Prices उन्हाळी क्विंटल 100 700 2901 2300

 

02/02/2021Onion Prices
कोल्हापूर क्विंटल 3257 1500 3850 2600
औरंगाबाद क्विंटल 284 2000 3500 2750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 4165 3500 4200 3850
खेड-चाकण क्विंटल 110 2000 3300 2700
सातारा क्विंटल 169 3000 3800 3400
मोर्शी क्विंटल 24 1100 2400 1800
नांदूरा क्विंटल 3 600 1500 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4562 2000 4210 3500
कराड हालवा क्विंटल 99 2000 3200 3200
फलटण हायब्रीड क्विंटल 970 1500 4000 2400
सोलापूर लाल क्विंटल 30505 200 4000 2500
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4819 800 3715 3300
लासलगाव लाल क्विंटल 18232 1200 3751 3500
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2985 1000 3591 3250
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9550 1500 3651 3350
जळगाव लाल क्विंटल 596 1150 6300 2500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4882 1500 3700 3550
पंढरपूर लाल क्विंटल 397 950 3700 2400
नागपूर लाल क्विंटल 2000 3000 3500 3375
सिन्नर लाल क्विंटल 3451 1000 3750 3350
राहूरी लाल क्विंटल 2581 500 3800 3200
कळवण लाल क्विंटल 1900 1500 3800 3550
चाळीसगाव लाल क्विंटल 550 1000 3651 3200
चांदवड लाल क्विंटल 6509 1000 3584 3250
मनमाड लाल क्विंटल 5965 800 3575 3200
सटाणा लाल क्विंटल 2150 1550 3790 3250
कोपरगाव लाल क्विंटल 6072 2100 3737 3550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4993 1000 3550 3100
भुसालळ लाल क्विंटल 23 2500 2500 2500
नांदगाव लाल क्विंटल 7459 200 3653 3351
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 677 2900 3751 3300
वैजापूर लाल क्विंटल 2546 1500 3595 3400
देवळा लाल क्विंटल 2396 1500 4000 3700
राहता लाल क्विंटल 1379 800 4000 2850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1740 1000 3600 2300
पुणे लोकल क्विंटल 12805 1500 3700 2600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 2200 2300 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2700 2700 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 149 1000 3000 2000
जामखेड लोकल क्विंटल 188 1000 4000 2500
कामठीOnion Prices लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3500 3250
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2500 2900 2700
नागपूर पांढरा क्विंटल 1702 1600 2200 2050
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 202 2000 2500 2200
नाशिक पोळ क्विंटल 672 1050 3800 2650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 6738 600 4000 3401
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 535 1250 3555 2750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 100 700 2865 2401
01/02/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5385 1000 3500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 345 1400 3100 2200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10037 2800 3500 3150
श्रीरामपूर क्विंटल 119 900 3200 1800
सातारा क्विंटल 75 1500 3200 2350
मंगळवेढा क्विंटल 231 800 2800 2200
मोर्शी क्विंटल 7 1200 2500 2100
कराड हालवा क्विंटल 54 2500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 26871 200 4175 2500
येवला लाल क्विंटल 12434 1100 3741 3200
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 8235 700 3700 3400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 850 600 1700 1150
धुळे लाल क्विंटल 60 500 3700 3400
लासलगाव लाल क्विंटल 8400 1500 3661 3200
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2550 1653 3700 3400
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9515 1500 3499 3300
जळगाव लाल क्विंटल 620 1250 3500 2375
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4901 1520 3730 3450
नागपूर लाल क्विंटल 2000 3000 3500 3375
सिन्नर लाल क्विंटल 8449 500 4111 3500
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 2823 500 3700 3100
कळवण लाल क्विंटल 2050 1200 3575 3200
संगमनेर लाल क्विंटल 4309 500 3800 2150
चाळीसगाव लाल क्विंटल 700 1000 3536 3000
चांदवड लाल क्विंटल 6412 1100 3791 3500
मनमाड लाल क्विंटल 7231 1000 3631 3200
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 11032 1000 3500 3000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6391 1000 3551 3100
य़ावल लाल क्विंटल 640 830 1400 1050
नांदगाव लाल क्विंटल 8430 300 3701 3400
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1754 3000 4000 3500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 544 1000 3700 2200
वैजापूर लाल क्विंटल 1603 1200 4000 2950
देवळा लाल क्विंटल 2609 1500 3710 3525
राहता लाल क्विंटल 1931 800 4100 2950
उमराणे लाल क्विंटल 8500 1011 3751 3300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3101 1100 3300 2200
पुणे लोकल क्विंटल 13498 1500 3300 2400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 54 2000 3200 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 177 1000 2800 1900
वाई लोकल क्विंटल 60 1500 2800 2150
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3200 3400 3350
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2500 3000 2750
कर्जत (अहमहनगर) नं. २ क्विंटल 413 800 3200 2000
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 1500 2000 1750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1029 3500 10000 8375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 240 2000 2500 2200
नाशिक पोळ क्विंटल 947 950 3400 2350
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 6723 600 3675 3201
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 490 1500 3400 3000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 600 1000 3100 2900
लोणंदOnion Prices उन्हाळी क्विंटल 1250 100 3605 3000
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.