onion prices आजचा कांदा भाव : ६,५,४ ऑक्टोबर नाशिक सह पूर्ण राज्य

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/10/2020
कोल्हापूर क्विंटल 2133 1000 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 624 350 3400 1875
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5155 3000 4000 3500
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 2631 1200 4105 3800
सातारा क्विंटल 25 3000 3500 3250
नांदूरा क्विंटल 51 650 2375 1750
कराड हालवा क्विंटल 126 2000 3500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3500 2750
सोलापूर लाल क्विंटल 10295 200 6200 1800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1044 1000 3500 2200
पुणे लोकल क्विंटल 5866 800 3700 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 2400 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 3000 3200 3100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 107 2000 2500 2250
वाई लोकल क्विंटल 20 2000 3500 2750
कामठी लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3800
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 592 3000 5000 4000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1485 500 3461 2400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 730 300 3450 3150
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4054 901 3765 3001
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 9656 300 3500 2900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10100 1000 4505 3300
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1900 200 3511 1855
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6000 700 3951 2450
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 1000 3552 3000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7980 1000 3910 3075
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2135 400 3557 3101
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 6346 1225 4340 3101
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1550 1000 3126 2725
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 881 2500 3801 3050
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 26 500 2525 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3130 1000 3475 3100
राहता उन्हाळी क्विंटल 1924 700 3800 2750
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 8200 1000 3950 2900
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8000 1000 4100 2900

 

05/10/2020
कोल्हापूर क्विंटल 2794 1000 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 538 700 3300 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8753 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 5456 1750 3500 2750
सातारा क्विंटल 28 1000 3500 2500
मंगळवेढा क्विंटल 92 380 3010 2900
मोर्शी क्विंटल 9 3000 4000 3500
कराड हालवा क्विंटल 150 2000 3500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3500 2700
सोलापूर लाल क्विंटल 10418 200 5000 1700
धुळे लाल क्विंटल 2498 100 3800 2800
जळगाव लाल क्विंटल 798 875 2875 2125
लोणंद लाल क्विंटल 486 600 2850 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 221 1200 4800 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1352 1000 3800 2400
पुणे लोकल क्विंटल 4442 800 3500 2150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2200 2600 2400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 111 1000 3000 2000
वाई लोकल क्विंटल 40 2000 3500 2750
शेवगाव नं. १ क्विंटल 204 3500 4000 3500
शेवगाव नं. २ क्विंटल 354 2500 3400 3400
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 444 500 2400 2400
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ नग 308 350 3500 1800
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 649 3000 5700 4200
येवला उन्हाळी क्विंटल 3704 500 3800 2800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1393 500 3760 2500
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1252 800 3400 3000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3946 800 3921 2900
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1970 1451 3500 2700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4630 1000 3561 2750
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2918 500 4000 3200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 15450 900 4705 3350
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1835 200 3951 2075
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 1350 300 2950 2300
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4359 700 3952 2450
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2608 300 3265 2600
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 400 800 3150 2300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8365 1000 4300 2900
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 16112 500 3500 2800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10978 1250 4270 2945
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1934 700 3261 2701
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4058 400 3250 2700
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4445 2500 4020 3000
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2061 300 3800 2700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4133 1000 3430 3000
राहता उन्हाळी क्विंटल 2039 400 3700 2650
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 9000 1000 3900 2800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10530 1000 4000 2900
04/10/2020
औरंगाबाद क्विंटल 762 500 3200 1850
मंचर क्विंटल 9848 1520 3800 2425
लासूर स्टेशन क्विंटल 967 100 3600 2505
सातारा क्विंटल 158 500 3200 1850
मोर्शी क्विंटल 4 2610 3000 2710
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 4206 2300 4210 3500
कराड हालवा क्विंटल 126 2000 3500 3500
अकलुज लाल क्विंटल 335 1200 3500 2700
पाथर्डी लाल क्विंटल 500 500 4000 3200
पुणे लोकल क्विंटल 6509 1000 3600 2300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 34 1500 3200 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2500 3200 2850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 1600 2600 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 97 1500 3000 2250
अकोले उन्हाळी क्विंटल 338 300 3800 2800
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 4196 2000 3800 3500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 12719 1500 4510 3500
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 1440 300 3200 2400
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4774 200 3500 2800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 720 411 3418 2955
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5162 400 4200 2200
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2600 2800 2700

 

 

03/10/2020
कोल्हापूर क्विंटल 2849 1000 3700 2600
औरंगाबाद क्विंटल 634 300 3000 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7828 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 108 1000 3500 2250
मोर्शी क्विंटल 8 2800 3100 2950
कराड हालवा क्विंटल 150 2500 3500 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 10911 200 5100 1800
जळगाव लाल क्विंटल 599 625 3127 2250
पंढरपूर लाल क्विंटल 578 100 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 339 1000 3500 2100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4566 1000 3700 2300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2200 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2500 3500 2850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 36 1800 2600 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 105 2000 3000 2500
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 19764 900 3800 3100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2601 300 3280 2500
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1076 700 3500 3100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2200 800 3300 2600
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1895 1400 3420 2600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4140 1000 3475 2600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4050 1000 4350 3150
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2445 200 3351 3203
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 19827 500 4000 3000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8390 800 4481 2911
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1744 500 3112 2500
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2400 2500 4400 3100
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 49 450 3000 1500
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2927 300 4000 2800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 4 2600 2800 2700

onion prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.