onion pricesआजचा कांदा भाव : २१, २२ २३ डिसेंबर २०२०

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2020
कोल्हापूर क्विंटल 3475 1200 2900 2300
औरंगाबाद क्विंटल 1120 500 2450 1475
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8565 1700 2600 2150
खेड-चाकण क्विंटल 5100 1500 2300 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 1436 950 2400 1750
कराड हालवा क्विंटल 114 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 19562 100 3300 1600
धुळे लाल क्विंटल 4233 200 2000 1500
लासलगाव लाल क्विंटल 11142 1201 2412 2050
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 110 790 2400 2050
जळगाव लाल क्विंटल 2570 625 2050 1625
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7000 1000 2225 1900
संगमनेर लाल क्विंटल 3863 500 2851 1675
चांदवड लाल क्विंटल 12000 1000 2170 1800
मनमाड लाल क्विंटल 3500 900 2185 1850
सटाणा लाल क्विंटल 3905 800 2350 1650
कोपरगाव लाल क्विंटल 48 1500 2551 2000
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 18251 1000 3500 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3751 1000 2280 2070
य़ावल लाल क्विंटल 320 1835 2745 2200
देवळा लाल क्विंटल 5600 1000 2505 2100
राहता लाल क्विंटल 1370 500 2700 1750
उमराणे लाल क्विंटल 8500 1000 2286 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 540 1400 2800 2100
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3505 1000 2600 1800
पुणे लोकल क्विंटल 15466 1000 2400 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2400 2400 2400
धुळे पांढरा क्विंटल 1363 200 2535 2200
जळगाव पांढरा क्विंटल 150 1400 2850 2000
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 181 2500 3600 3000
नाशिक पोळ क्विंटल 1747 950 2250 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 13396 600 2365 2011
येवला उन्हाळी क्विंटल 8000 500 2399 1800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 200 2050 1600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1168 541 2121 1800
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 705 651 2162 1850
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 3500 500 1700 1275
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3000 500 2000 1500
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 300 500 1875 1400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5395 750 2100 1605
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 234 300 2400 1750
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 6111 1000 2800 2000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 3442 1200 2571 1951
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 220 1025 1881 1600
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 16009 500 2700 1900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 6500 900 2050 1600
22/12/2020 onion prices nashik 
कोल्हापूर क्विंटल 2264 1000 2800 2200
औरंगाबाद क्विंटल 591 600 2300 1450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8603 1400 2400 1900
खेड-चाकण क्विंटल 300 1500 2500 2000
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 226 600 2155 1825
मोर्शी क्विंटल 24 1800 3300 1900
नांदूरा क्विंटल 35 1000 1700 1700
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9264 1500 3000 2500
कराड हालवा क्विंटल 321 2000 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 17868 100 3850 1600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 688 1000 2201 1900
लासलगाव लाल क्विंटल 11088 1200 2340 2150
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 40 1400 2300 2000
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 2750 1000 2415 2100
जळगाव लाल क्विंटल 2045 1000 2000 1500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 25 1500 2300 1900
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6869 1000 2295 1805
पंढरपूर लाल क्विंटल 857 200 3000 2000
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 2400 2300
सिन्नर लाल क्विंटल 1642 500 2210 1900
राहूरी लाल क्विंटल 2177 200 2300 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 4209 500 3000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 13457 1200 2400 2000
मनमाड लाल क्विंटल 8200 1000 2179 1700
सटाणा लाल क्विंटल 4285 800 2360 1550
कोपरगाव लाल क्विंटल 414 1500 2223 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3510 1000 2280 2050
पाथर्डी लाल क्विंटल 110 500 2500 2000
य़ावल लाल क्विंटल 800 1850 2730 2210
नांदगाव लाल क्विंटल 5026 499 2501 1900
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2194 1500 2500 1750
वैजापूर लाल क्विंटल 400 700 2425 2000
देवळा लाल क्विंटल 4000 1000 2540 2300
राहता लाल क्विंटल 1576 500 2800 1750
उमराणे लाल क्विंटल 9500 1000 2300 1650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1333 1000 2700 1850
पुणे लोकल क्विंटल 14661 1000 2500 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2200 2350 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 219 500 1500 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3200 3100
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2500 2900 2700
जळगाव पांढरा क्विंटल 63 1500 3000 2200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1096 2500 3000 2875
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 126 2500 4000 3500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 13394 600 2445 1851
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1608 200 1770 1450
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1704 500 1901 1650
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1100 651 1699 1500
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4150 500 2200 1800
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 3600 800 1800 1350
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 600 500 1900 1750
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 8693 200 2100 1700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8750 500 2610 2100
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2410 800 1891 1530
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 278 600 1790 1400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5005 750 2301 1650
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4887 300 2100 1650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4216 1200 2435 1621
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 152 1041 1860 1450
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 569 250 1825 1375
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1731 1200 2041 1800
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 844 600 2290 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3176 1000 2285 1700
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 5500 951 2400 1900
21/12/202 onion prices nashik
कोल्हापूर क्विंटल 3400 800 2500 1800
औरंगाबाद क्विंटल 553 600 2200 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8864 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 2957 800 2300 1450
मंगळवेढा क्विंटल 260 400 2700 2350
मोर्शी क्विंटल 3 1800 3100 2000
कराड हालवा क्विंटल 123 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 19141 100 3550 1600
अहमदनगर लाल क्विंटल 39674 500 2500 2100
धुळे लाल क्विंटल 214 200 2000 1500
लासलगाव लाल क्विंटल 10868 1000 2000 1850
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 145 800 2000 1500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 3450 1000 2000 1700
जळगाव लाल क्विंटल 2800 625 2075 1600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7550 800 1822 1450
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2200 2500 2425
सिन्नर लाल क्विंटल 7007 700 2611 1750
राहूरी -वांभोरी लाल क्विंटल 5790 300 2700 2000
संगमनेर लाल क्विंटल 4826 500 2600 1550
चांदवड लाल क्विंटल 9834 700 2100 1800
मनमाड लाल क्विंटल 5500 700 1800 1500
लोणंद लाल क्विंटल 80 800 2100 1800
सटाणा लाल क्विंटल 4650 850 1950 1550
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 18007 1000 2800 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2641 700 1901 1600
य़ावल लाल क्विंटल 676 1840 2750 2200
नांदगाव लाल क्विंटल 5244 624 2100 1500
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3167 1400 2380 1700
वैजापूर लाल क्विंटल 159 700 2500 1700
देवळा लाल क्विंटल 6203 700 1895 1550
राहता लाल क्विंटल 2166 400 2700 1650
उमराणे लाल क्विंटल 6500 900 1851 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 570 1500 3500 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2260 1000 2700 1850
पुणे लोकल क्विंटल 12442 1000 2500 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 409 1000 2000 1500
जामखेड लोकल क्विंटल 239 300 2500 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2000 1900
कर्जत (अहमहनगर) नं. २ क्विंटल 115 400 2300 1750
जळगाव पांढरा क्विंटल 125 1000 2250 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1686 2500 3000 2875
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 614 2500 4000 3000
नाशिक पोळ क्विंटल 2605 1070 2370 1840
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 15090 500 2054 1721
येवला उन्हाळी क्विंटल 8105 350 1876 1350
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2942 300 1850 1400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1916 500 1661 1450
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1390 611 1601 1400
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4935 500 2001 1350
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 3320 500 1480 1000
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 980 500 2000 1400
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 1165 200 2000 1400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14900 500 1930 1451
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2901 500 1786 1400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 521 400 1591 1200
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 175 900 2400 1800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6933 750 1875 1450
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 6063 800 2200 1800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5804 1000 2401 1551
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 360 800 1744 1400
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1280 301 2300 1300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3814 1200 1951 1600
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 650 500 1725 1500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4500 1000 2000 1700

onion prices nashik

farmers शेतकऱ्याची फसवणूक, व्यापाऱ्यांकडून 6 कोटी 76 लाखांची रक्कम परत मिळविली

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.