आजचा कांदा भाव : 11, 10, 9 नोव्हेंबर 2020

शेतमाल: कांदा दर रु. प्रती क्विंटल शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. 
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/11/2020
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5733 4000 5000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 256 4000 6000 5000
सातारा क्विंटल 57 2500 5500 4000
कराड हालवा क्विंटल 132 3500 5500 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
लासलगाव लाल क्विंटल 135 1000 3900 2200
नागपूर लाल क्विंटल 2400 3500 5000 4625
मनमाड लाल क्विंटल 350 1800 3600 3000
साक्री लाल क्विंटल 1200 1450 3250 2600
पुणे लोकल क्विंटल 8486 800 5000 2900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 4000 5000 4500
वाई लोकल क्विंटल 20 3000 5000 4000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 3000 3800 3400
नागपूर पांढरा क्विंटल 98 4000 5500 5125
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5225 1200 4525 3300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8200 1600 4601 4150
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 1000 4000 3000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 1500 4000 3500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2500 2000 4185 3400
राहता उन्हाळी क्विंटल 1645 1000 5000 3950
10/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1227 1500 5500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 684 1300 5000 3150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5063 4000 5000 4500
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 1557 1000 6050 5500
सातारा क्विंटल 64 2500 5500 4000
मोर्शी क्विंटल 12 2660 5250 3950
नांदूरा क्विंटल 16 1500 2600 2600
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3466 3510 6110 4510
कराड हालवा क्विंटल 102 2000 5000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 6000 5000
सोलापूर लाल क्विंटल 8056 200 7000 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 230 1101 4011 2900
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1200 2000 5000 3900
पंढरपूर लाल क्विंटल 599 200 5000 3300
नागपूर लाल क्विंटल 2183 3500 5000 4625
संगमनेर लाल क्विंटल 1636 500 4000 2250
चांदवड लाल क्विंटल 1430 1000 4401 3000
मनमाड लाल क्विंटल 360 2000 3700 3000
सटाणा लाल क्विंटल 1925 1050 5500 3550
पाथर्डी लाल क्विंटल 335 200 6000 5500
साक्री लाल क्विंटल 1450 1000 3000 2500
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 230 1000 4400 3000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 343 300 5000 2100
देवळा लाल क्विंटल 1500 1000 4055 3100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 2000 4000 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 753 1000 6000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 10017 1000 5300 3150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2600 4000 3300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 2000 5500 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 1000 4000 2500
मलकापूर लोकल क्विंटल 235 2200 3375 3000
वाई लोकल क्विंटल 15 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3800
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 3500 4000 3750
नागपूर पांढरा क्विंटल 183 4000 5500 5125
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 3802 1000 6025 4105
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2729 900 4661 3600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12120 1500 4741 4000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6511 1000 4700 4000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7000 1800 4500 3750
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2302 1000 4755 4100
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 9490 500 5000 4000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 12700 2000 5500 4350
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1091 500 5700 3100
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 300 1800 4000 3000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5868 1000 4801 3100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5000 1500 4701 4000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6790 1500 5300 4050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3012 1550 4713 4100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18663 1000 5971 4000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5875 1000 4652 4000
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3665 3000 5450 4100
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 771 1100 4600 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3500 2000 5100 4100
राहता उन्हाळी क्विंटल 1415 1000 6000 4250
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 1000 5000 3600
09/11/2020
कोल्हापूर क्विंटल 1565 1500 6000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 475 1000 5000 3000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5681 3500 4500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 4021 2550 6000 4650
सातारा क्विंटल 36 2500 5500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 173 320 5600 2900
मोर्शी क्विंटल 3 2610 5200 4100
कराड हालवा क्विंटल 84 2500 5000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3700
सोलापूर लाल क्विंटल 7332 200 6500 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 1276 1000 3500 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 245 2000 5000 3500
धुळे लाल क्विंटल 156 200 5000 4100
लासलगाव लाल क्विंटल 165 1340 4300 3100
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1000 1650 4800 4150
नागपूर लाल क्विंटल 1600 3500 5000 4625
संगमनेर लाल क्विंटल 1521 500 4100 2300
चांदवड लाल क्विंटल 1089 1000 5000 4000
मनमाड लाल क्विंटल 500 1700 4000 3000
लोणंद लाल क्विंटल 167 1000 5325 3500
सटाणा लाल क्विंटल 1575 1000 4200 2950
साक्री लाल क्विंटल 1660 1500 3150 2450
नांदगाव लाल क्विंटल 36 1400 4501 3000
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 451 1600 4551 3500
कडा लाल क्विंटल 1300 2500 6000 3500
देवळा लाल क्विंटल 1538 1000 4505 3500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1465 1000 6000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 5967 1000 5500 3250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 4700 5300 5000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 28 3000 5500 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 800 4000 2400
वाई लोकल क्विंटल 50 3000 5000 4000
कर्जत (अहमहनगर) नं. ३ क्विंटल 43 400 4200 2000
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 416 5000 7000 6000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1797 1900 5900 4100
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 28391 1500 7000 6000
येवला उन्हाळी क्विंटल 8621 1800 5502 3850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2273 1000 5350 3800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7550 1100 5115 4651
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5820 1500 5000 4600
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 5584 1600 4805 2870
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3067 500 6500 4500
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 3082 1000 5500 4500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10300 1200 6100 4200
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1014 500 5551 3025
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 750 1200 3911 2550
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3988 1500 5130 4300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3081 1500 4850 4300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 4760 1500 5500 4250
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21403 1000 5500 5000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16078 1500 6051 4551
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3436 1500 4900 4200
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3937 500 4850 3300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2985 3600 6235 5000
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1500 1200 5600 4000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4000 2500 5000 4300
राहता उन्हाळी क्विंटल 1114 1200 6500 4450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 1000 5251 4000
Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.