आजचा बाजार भाव : 14, 15 व 16 ऑक्टोबर

शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.)market price
शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3837 1000 4000 2200
औरंगाबाद क्विंटल 337 600 3100 1850
सोलापूर लाल क्विंटल 8859 100 4000 1900
लासलगाव लाल क्विंटल 45 852 2560 1900
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पंढरपूर लाल क्विंटल 414 50 3550 2000
नागपूर लाल क्विंटल 1620 2600 4000 3650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4607 1800 3000 2400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1800 3500 2650
जामखेड लोकल क्विंटल 108 100 3500 1800
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3500 2750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2500 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 267 1800 2500 2200
येवला उन्हाळी क्विंटल 5500 400 3712 3100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1500 400 3475 2900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6795 1100 3640 3350
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 2296 300 3500 2700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11800 1000 4500 3500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3000 1500 3290 2800
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1548 800 3480 3300
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4915 801 4200 3451
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3390 1000 3500 3250
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2086 2500 3900 3150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3500 751 3550 3000
15/10/2021
श्रीरामपूर क्विंटल 4985 1500 3800 2800
मंगळवेढा क्विंटल 155 100 2000 1310
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 13197 1300 3700 2700
लासलगाव लाल क्विंटल 63 801 3101 1981
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1300 2700 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 7 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 8722 800 3500 2150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 59 1700 3500 3100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 197 800 2300 1550
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3800 2800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1612 1000 3400 2200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6048 1001 3621 3371
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5300 1000 3800 3350
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 12270 500 3500 2000
पैठण उन्हाळी क्विंटल 400 1500 3250 2700
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4239 500 3500 2000
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2830 1500 3577 3200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1116 900 3413 3211
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10470 1000 4210 3351
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5365 500 3700 2400
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 570 700 3505 2600
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1931 1000 3850 3200
राहता उन्हाळी क्विंटल 2296 200 3500 3050
14/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3229 800 3200 2000
औरंगाबाद क्विंटल 532 600 3000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10934 2800 3800 3300
खेड-चाकण क्विंटल 400 2000 3000 2500
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 970 905 3300 2700
सातारा क्विंटल 101 2000 3500 2700
मोर्शी क्विंटल 7 900 3500 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 17918 100 4000 1800
अहमदनगर लाल क्विंटल 6441 400 1500 1200
धुळे लाल क्विंटल 3738 100 3500 2700
लासलगाव लाल क्विंटल 30 1851 1860 1860
जळगाव लाल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पंढरपूर लाल क्विंटल 413 200 3600 2000
लोणंद लाल क्विंटल 3353 500 3150 2200
भुसावळ लाल क्विंटल 7 2000 2000 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2570 1800 3000 2400
पुणे लोकल क्विंटल 12086 800 3500 2150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 71 1700 3500 2200
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3800 3000
कामठी लोकल क्विंटल 15 1500 2500 2100
शेवगाव नं. १ नग 1570 2500 3900 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 3200 2850
शेवगाव नं. २ नग 1120 1100 2300 2300
शेवगाव नं. ३ नग 750 300 1000 1000
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 272 1800 2500 2200
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 33547 900 3500 2600
येवला उन्हाळी क्विंटल 7417 500 3591 3000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2341 200 3770 2700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12315 1100 3682 3350
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1870 1151 3539 3251
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9420 1100 4052 3400
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9000 600 3555 2950
अकोले उन्हाळी क्विंटल 755 200 3500 3225
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 5434 300 3200 2400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 18834 800 4105 3701
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2990 500 3611 2055
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6243 1500 3721 3250
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 500 3100 2900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9885 950 3750 3000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2940 600 3480 3000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16337 1000 4251 3311
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1686 801 3340 2900
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4970 300 3611 2950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5880 2700 3951 3101
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2178 1000 4000 2800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2400 2600 2500
राहता उन्हाळी क्विंटल 1430 300 3600 3150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 13500 1000 3701 3200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12000 300 3575 3100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4500 300 3575 3100

market price

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.