राज्यातील कांदा भाव २४ ते २९ नोव्हेंबर २०२१

शेतमाल: कांदा दर प्रती युनिट (रु.) Onion prices
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5742 500 2200 1200
औरंगाबाद क्विंटल 711 500 2000 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12670 1400 2400 1900
श्रीरामपूर क्विंटल 4201 900 2300 1450
सातारा क्विंटल 77 1000 2300 1700
मंगळवेढा क्विंटल 264 100 2050 1400
कराड हालवा क्विंटल 159 1200 2700 2700
सोलापूर लाल क्विंटल 25221 100 3000 1300
धुळे लाल क्विंटल 71 200 1800 1400
लासलगाव लाल क्विंटल 4338 1000 3300 2500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 1095 1000 2411 2250
जळगाव लाल क्विंटल 2449 500 1625 1100
नागपूर लाल क्विंटल 2000 1800 2300 2175
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 1788 200 2500 1400
संगमनेर लाल क्विंटल 10223 500 2500 1500
मनमाड लाल क्विंटल 1200 776 2150 1700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 120 501 1800 1575
देवळा लाल क्विंटल 2550 700 2595 2200
राहता लाल क्विंटल 1134 500 2200 1750
उमराणे लाल क्विंटल 11500 1100 5351 4250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4492 300 2000 1150
पुणे लोकल क्विंटल 10568 500 2100 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1700 2100 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 900 2500 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 317 500 1800 1150
वाई लोकल क्विंटल 65 1000 2700 1900
शेवगाव नं. १ क्विंटल 800 1600 2100 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2100
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1100 900 1500 1500
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 900 100 800 800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1360 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 639 3000 4000 3500
येवला उन्हाळी क्विंटल 7000 300 1851 1350
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 400 1621 1350
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1366 650 1700 1450
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4925 500 1920 1600
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1716 200 2200 1400
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1235 500 2200 1350
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1300 600 1500 1300
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10865 650 1680 1350
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 16500 500 5000 2651
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1780 725 2200 1525
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 669 500 1600 1400
देवळा उन्हाळी क्विंटल 8100 225 1695 1325
राहता उन्हाळी क्विंटल 1314 450 1850 1500
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 700 1700 1200
28/11/2021
औरंगाबाद क्विंटल 1210 500 1900 1200
राहूरी क्विंटल 6688 300 2300 1300
मंचर क्विंटल 3547 1000 2300 1785
सातारा क्विंटल 232 1000 2800 1900
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 2528 1000 2400 1700
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5279 700 2350 1400
कराड हालवा क्विंटल 111 2200 2500 2500
पाथर्डी लाल क्विंटल 170 500 2500 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 73 1300 1300 1300
कडा लाल क्विंटल 820 500 2000 1200
पुणे लोकल क्विंटल 15327 500 2300 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 1200 2200 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 257 500 1800 1150
वाई लोकल क्विंटल 16 1000 2600 1300
अकोले उन्हाळी क्विंटल 372 211 2511 2200
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9314 1000 2350 1700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 510 300 1841 1570
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 7526 500 2300 1750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2800 3200 3000
27/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3532 500 2500 1400
औरंगाबाद क्विंटल 1092 600 2000 1300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11521 1400 2400 1900
खेड-चाकण क्विंटल 2000 1200 2500 2000
सातारा क्विंटल 521 500 2800 1650
कराड हालवा क्विंटल 99 2000 3000 3000
धुळे लाल क्विंटल 4576 150 2500 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 672 1000 2635 1901
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 765 1100 2375 1930
जळगाव लाल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पंढरपूर लाल क्विंटल 470 200 3300 2100
नागपूर लाल क्विंटल 300 1800 2800 2250
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 944 200 2500 1500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 108 500 1893 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 29 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3891 500 2500 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 1700 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1200 2500 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 327 500 1600 1050
जामखेड लोकल क्विंटल 197 100 2500 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1500 2800 1900
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 2800 2000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 814 2000 2500 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2400 2100
शेवगाव नं. २ क्विंटल 590 1000 1900 1000
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 442 200 900 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 285 2500 4000 3000
नाशिक पोळ क्विंटल 45 600 2000 1600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 721 300 4001 2551
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1329 300 1535 1300
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1021 700 2150 1600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5156 700 2112 1800
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1850 900 2000 1700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4840 700 2146 1800
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 2088 200 2500 1500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7400 400 2005 1450
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4000 1000 1830 1600
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3440 400 2200 1700
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 20160 800 2500 2000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 7683 500 2560 1701
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1839 950 1841 1450
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 425 600 2100 1700
26/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 5466 500 2500 1200
राहूरी क्विंटल 13135 300 2800 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10307 1600 2600 2100
खेड-चाकण क्विंटल 200 1200 2500 2000
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 175 1350 2265 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 4568 950 2300 1650
मंगळवेढा क्विंटल 254 100 2300 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6425 750 2500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 170 900 2900 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 16009 100 3300 1600
धुळे लाल क्विंटल 3041 100 2500 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 1322 900 2325 1850
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 650 1100 2332 2000
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 2805 700 2560 2155
पैठण लाल क्विंटल 450 1400 2600 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 5468 500 2711 1605
चांदवड लाल क्विंटल 1634 800 4690 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 72 500 2002 1561
इंदापूर लाल क्विंटल 237 200 2625 1500
पाथर्डी लाल क्विंटल 170 200 2500 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 35 1500 1500 1500
देवळा लाल क्विंटल 1044 900 3005 2300
राहता लाल क्विंटल 1016 700 2500 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1820 1000 2500 1800
पुणे लोकल क्विंटल 13422 600 2200 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1700 2100 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 73 1300 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 99 700 1800 1250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2200 2100
सोलापूर पांढरा क्विंटल 154 200 4000 2800
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 204 3000 4000 3500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 1292 300 3054 2351
येवला उन्हाळी क्विंटल 6769 400 2226 1600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2218 300 1660 1350
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 906 900 2300 1700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6810 1000 2353 1900
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1065 801 2051 1700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4925 750 2280 1800
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 650 1795 1550
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1501 500 2285 1800
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3170 400 2400 1800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 200 500 1671 1600
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 150 650 1700 1600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8100 500 2150 1650
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 965 500 2200 1350
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5520 800 2052 1700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 620 2055 1800
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9490 775 2375 1625
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3140 400 2300 1675
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10319 500 2700 1775
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2216 971 1991 1575
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6502 500 2400 1700
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3485 282 2256 1550
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 250 405 1790 1665
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1903 900 1840 1700
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5530 100 2035 1650
राहता उन्हाळी क्विंटल 3048 600 2300 1850
25/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 6142 500 2700 1400
औरंगाबाद क्विंटल 975 500 2300 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9192 1700 2700 2200
खेड-चाकण क्विंटल 300 1200 2500 2000
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 242 1000 2355 2100
सातारा क्विंटल 137 1000 2800 1900
कराड हालवा क्विंटल 174 1500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 17605 100 3525 1700
धुळे लाल क्विंटल 3230 200 2600 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 200 1000 2881 2200
जळगाव लाल क्विंटल 766 500 1750 1125
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 2500 705 2500 2475
पंढरपूर लाल क्विंटल 230 221 3200 2200
नागपूर लाल क्विंटल 1240 1800 2800 2550
संगमनेर लाल क्विंटल 4102 500 3000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 1100 800 4690 2000
लोणंद लाल क्विंटल 1460 600 2600 2100
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 76 400 2350 2100
भुसावळ लाल क्विंटल 23 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 309 200 2800 1300
देवळा लाल क्विंटल 900 1000 2500 2300
राहता लाल क्विंटल 458 100 2600 2250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2444 500 2700 1600
पुणे लोकल क्विंटल 12608 600 2500 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1800 2400 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2100 2500 2300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 77 1100 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 326 500 1800 1150
मलकापूर लोकल क्विंटल 210 710 2125 1455
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 41 1500 2800 1700
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 3000 2200
शेवगाव नं. १ क्विंटल 820 2000 2500 2000
शेवगाव नं. २ क्विंटल 490 1100 1900 1900
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 990 300 1000 1000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 3000 3500 3375
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 317 500 4200 2751
येवला उन्हाळी क्विंटल 3985 500 2176 1700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 937 750 2100 1600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4500 900 2212 1800
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1720 701 2011 1750
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7071 650 2200 1750
अकोले उन्हाळी क्विंटल 233 300 2400 2261
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 3160 1000 2500 1500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 12247 1500 2600 2000
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1053 500 2475 1900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 200 500 1800 1700
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 140 400 1800 1600
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3855 200 2500 1700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9000 500 2405 1800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1026 500 2300 1400
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4567 1000 2052 1700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2357 820 1982 1700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9700 725 2260 1575
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3110 500 2400 1750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12105 700 2352 1751
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 708 600 1860 1600
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3283 200 2150 1550
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 748 500 2200 1750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2800 3200 3000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7091 200 2170 1700
राहता उन्हाळी क्विंटल 1568 100 2650 2300
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6545 300 2270 1800
24/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 6602 500 2900 1600
औरंगाबाद क्विंटल 723 800 2200 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11581 1700 2700 2200
खेड-चाकण क्विंटल 750 1500 2500 2000
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 204 1500 2625 2450
श्रीरामपूर क्विंटल 2535 900 2800 1900
लासूर स्टेशन क्विंटल 1775 1165 2460 1950
सातारा क्विंटल 100 1000 2800 1900
मंगळवेढा क्विंटल 169 200 2520 2000
कराड हालवा क्विंटल 99 1500 3000 3000
अकलुज लाल क्विंटल 205 900 3000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 18287 100 3600 1900
धुळे लाल क्विंटल 4176 100 2500 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 360 1100 2852 2500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 245 1500 2800 2451
जळगाव लाल क्विंटल 2 2500 2500 2500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 1200 705 2677 2405
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1800 3000 2700
पैठण लाल क्विंटल 250 800 2300 1700
संगमनेर लाल क्विंटल 4008 500 2800 1650
चांदवड लाल क्विंटल 1204 1000 4401 2200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 108 500 2051 1600
भुसावळ लाल क्विंटल 24 1500 1500 1500
देवळा लाल क्विंटल 700 500 2200 2000
राहता लाल क्विंटल 318 100 2800 2250
उमराणे लाल क्विंटल 2700 1100 5555 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3645 1000 3100 2050
पुणे लोकल क्विंटल 16420 600 2700 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1600 2500 2050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 73 1300 3100 2000
वाई लोकल क्विंटल 20 1200 3000 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2800 2400
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1700 1800 1750
सोलापूर पांढरा क्विंटल 140 300 4000 3000
नागपूर पांढरा क्विंटल 820 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 44 3000 4000 3500
नाशिक पोळ क्विंटल 1072 750 1800 1100
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 397 500 4300 2850
येवला उन्हाळी क्विंटल 7315 550 2425 1750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1981 400 2325 1750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 991 800 2450 1850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6572 800 2420 2000
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2440 850 2300 1950
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5925 1000 2700 1951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9142 650 2395 1700
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1139 500 2480 2050
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1925 500 2501 1900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 250 500 2000 1900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 110 705 2000 1700
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1002 500 2200 1650
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 500 700 2051 1750
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4738 1000 2253 1900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3013 852 2299 1900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9925 810 2510 1875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3380 500 2305 1900
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 25992 1000 2800 2500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11963 700 3625 2151
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2197 850 2296 1800
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 9462 500 2700 1800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3404 300 2400 1650
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2133 1000 2165 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6127 300 2460 1900
राहता उन्हाळी क्विंटल 1400 100 2800 2350
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 700 2200 1700
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7817 300 2305 1900
23/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4677 800 3400 1800
औरंगाबाद क्विंटल 546 700 2200 1450
राहूरी क्विंटल 13085 300 2800 1550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11780 1900 2900 2400
खेड-चाकण क्विंटल 275 1200 2200 1700
मंचर क्विंटल 3590 1000 3000 2450
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 257 1925 2700 2450
सातारा क्विंटल 34 1000 2800 1900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6681 1000 3000 2000
कराड हालवा क्विंटल 114 500 3000 3000
फलटण हायब्रीड क्विंटल 799 600 3000 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 14710 100 3800 1950
लासलगाव लाल क्विंटल 420 900 2701 2212
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 395 1100 2700 2200
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 2500 700 3012 1900
पंढरपूर लाल क्विंटल 388 100 3300 2000
नागपूर लाल क्विंटल 300 2000 3000 2750
संगमनेर लाल क्विंटल 4907 500 3000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 1262 1500 4851 2400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 172 800 2711 1900
पाथर्डी लाल क्विंटल 500 500 2500 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 34 1500 1500 1500
देवळा लाल क्विंटल 600 805 2400 2200
राहता लाल क्विंटल 385 100 3000 2550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 170 1200 4000 2600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1626 500 3200 1850
पुणे लोकल क्विंटल 13974 500 2800 1550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2200 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2200 2500 2350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 82 1300 3100 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 288 300 1800 1050
मलकापूर लोकल क्विंटल 256 875 2100 1500
जामखेड लोकल क्विंटल 206 200 3000 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1700 3000 2100
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2800 2400
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 3000 3500 3375
नाशिक पोळ क्विंटल 55 1250 2100 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 109 400 4900 2351
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1255 400 2400 1900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 866 850 2400 1900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 7372 700 2670 2100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2700 1000 2554 2200
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5200 900 2500 2150
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8346 705 2300 1850
अकोले उन्हाळी क्विंटल 121 250 2451 2200
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1036 500 2400 2100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 250 800 2292 2050
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 250 825 3000 1900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11000 400 3005 2450
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1635 500 2500 1500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4348 1000 2485 2200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2798 700 2501 2050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10060 825 2530 1915
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5080 500 2701 2200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11916 700 3340 2211
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2164 1000 2556 2100
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3933 300 2468 1750
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2715 1100 2365 2100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7156 300 2555 2300
राहता उन्हाळी क्विंटल 1470 200 3500 3050
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7599 300 2495 2000
22/11/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4511 500 3000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 573 600 2000 1300
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11001 1800 2900 2350
श्रीगोंदा- चिंभळे क्विंटल 274 1901 2501 2350
श्रीरामपूर क्विंटल 4604 1100 3000 2100
लासूर स्टेशन क्विंटल 1671 1105 2810 2055
सातारा क्विंटल 62 1000 2500 1750
मंगळवेढा क्विंटल 113 200 2500 1940
कराड हालवा क्विंटल 123 1800 2300 2300
सोलापूर लाल क्विंटल 12647 100 3575 1800
अहमदनगर लाल क्विंटल 18726 800 3300 2450
धुळे लाल क्विंटल 83 1500 2500 1800
लासलगाव लाल क्विंटल 468 800 2700 2300
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 750 1500 2801 2250
जळगाव लाल क्विंटल 1246 550 1925 1375
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 2111 700 2905 2155
नागपूर लाल क्विंटल 1200 2000 2500 2375
संगमनेर लाल क्विंटल 5943 500 3101 1800
चांदवड लाल क्विंटल 853 1000 3452 2350
लोणंद लाल क्विंटल 550 600 2750 2200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 65 700 2527 1771
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 323 150 2850 1250
देवळा लाल क्विंटल 700 685 2530 2200
राहता लाल क्विंटल 358 100 2700 2250
उमराणे लाल क्विंटल 2500 1001 3700 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 1000 4000 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1625 500 2700 1600
पुणे लोकल क्विंटल 10439 800 2800 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1600 2200 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 2600 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 130 700 1500 1100
वाई लोकल क्विंटल 60 1200 2800 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2200 1900
सोलापूर पांढरा क्विंटल 100 300 4100 3000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 3000 3500 3375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 355 3000 5000 4000
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 191 300 3371 2151
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 13881 800 3400 2400
येवला उन्हाळी क्विंटल 7471 601 2721 1850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2263 555 2291 1750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1204 750 2300 1850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6782 800 2555 2225
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2824 700 2711 2300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5230 1000 2760 2250
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 750 2400 1825
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 2097 500 2500 2150
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2440 500 2611 2100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 250 800 2350 2100
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 130 700 2300 1900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 3510 200 3100 2000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13000 500 3000 2450
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 1486 500 2500 1500
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 850 500 2000 1700
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3135 1000 2552 2200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3089 700 2570 2150
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9580 850 2890 2350
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 20980 1000 3000 2800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13187 700 3300 2201
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1980 1000 2439 1961
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 5280 300 2605 1850
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3498 1800 2625 2251
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 855 800 2400 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7176 100 2550 2250
राहता उन्हाळी क्विंटल 1714 100 3000 2550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 700 2200 1700
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 7915 300 2850 2500

Onion prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.