Onion Market Prices शेतमाल: कांदा बाजार भाव 25 ते 27 ऑक्टोबर 2021 पूर्ण राज्य समित्या

आवक व बाजारभाव माहिती
शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3866 500 3200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 480 700 2600 1650
खेड-चाकण क्विंटल 750 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 2671 1350 3000 2050
सातारा क्विंटल 136 800 2800 1800
मंगळवेढा क्विंटल 122 100 1820 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 16259 100 4500 2000
धुळे लाल क्विंटल 1330 100 2500 1700
जळगाव लाल क्विंटल 645 500 2500 1875
नागपूर लाल क्विंटल 700 2200 3300 2750
भुसावळ लाल क्विंटल 20 2500 2500 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3892 800 3500 2150
पुणे लोकल क्विंटल 9312 700 3200 1950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 2600 2800 2700
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3200 3100
नागपूर पांढरा क्विंटल 740 2000 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 246 3000 4000 3500
येवला उन्हाळी क्विंटल 6000 500 2876 2100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 300 2611 2250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6000 800 3041 2700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 600 2780 2150
अकोले उन्हाळी क्विंटल 316 500 2851 2296
पैठण उन्हाळी क्विंटल 565 1100 2700 1700
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2556 500 2900 1700
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 850 500 2199 1700
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 600 2400 2100
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2690 500 2800 2310
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3220 1000 2500 2300
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5421 500 3200 2650
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5550 1600 3200 2600
राहता उन्हाळी क्विंटल 1473 200 3100 2650
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8000 300 2850 2100
26/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3288 500 3300 1700
औरंगाबाद क्विंटल 831 400 2600 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8235 1800 3300 2550
खेड-चाकण क्विंटल 1500 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 4484 1000 3250 2685
सातारा क्विंटल 110 1000 2800 1900
मोर्शी क्विंटल 32 1400 4600 3000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8017 1110 3110 2110
कराड हालवा क्विंटल 123 2000 2800 2800
सोलापूर लाल क्विंटल 16302 100 4500 1800
जळगाव लाल क्विंटल 625 500 2200 1475
पंढरपूर लाल क्विंटल 725 60 3500 2200
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2500 3500 3250
पाथर्डी लाल क्विंटल 340 500 3000 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2183 700 3000 1850
पुणे लोकल क्विंटल 10526 500 3100 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2200 3000 2600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 76 1300 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 270 500 2000 1250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 221 300 3500 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 960 2200 3000 2800
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 175 3000 4000 3500
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1221 500 2639 2350
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1750 850 3050 2250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8511 851 3231 2750
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6050 1000 3201 2750
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 7101 605 2900 2475
अकोले उन्हाळी क्विंटल 316 500 2851 2296
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1001 500 2880 2500
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 500 500 2600 2500
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 430 500 2625 2500
कळवण उन्हाळी क्विंटल 11200 400 3300 2750
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3513 500 3000 1750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2275 500 2697 2350
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9855 825 3470 2400
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2820 500 2801 2526
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 9936 600 3581 2711
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2802 951 2850 2500
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 3001 132 3011 2300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 1822 2200 3200 2900
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 375 900 2620 1900
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1699 1000 3000 2300
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5191 1800 3150 2600
राहता उन्हाळी क्विंटल 1861 1000 3200 2650
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 8500 751 3225 2550
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8048 300 2805 2100
25/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3983 500 3750 1800
औरंगाबाद क्विंटल 730 200 2400 1300
मंचर क्विंटल 80 725 2500 1925
श्रीरामपूर क्विंटल 5469 1250 3100 2050
लासूर स्टेशन क्विंटल 1320 805 3100 2500
विटा क्विंटल 20 1000 1500 1350
सातारा क्विंटल 80 1000 2800 1900
मंगळवेढा क्विंटल 346 100 2000 1000
मोर्शी क्विंटल 8 1300 4500 2900
सोलापूर लाल क्विंटल 15218 100 4000 1700
अहमदनगर लाल क्विंटल 6860 300 2000 1200
धुळे लाल क्विंटल 192 200 2500 2000
जळगाव लाल क्विंटल 668 500 2375 1750
नागपूर लाल क्विंटल 1520 2500 4000 3625
लोणंद लाल क्विंटल 3200 600 3290 2700
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 419 150 3000 1150
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3307 500 2800 1650
पुणे लोकल क्विंटल 9936 600 2800 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1600 2000 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2200 3000 2600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 70 1300 3100 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 260 500 1500 1050
वाई लोकल क्विंटल 65 1200 3200 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3400 3200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 471 300 3500 1400
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2500 3000 2750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2500 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 880 3000 4000 3500
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 28722 900 3300 2800
येवला उन्हाळी क्विंटल 6396 600 3171 2250
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2205 300 2936 2350
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1765 850 3100 2350
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8841 800 3252 2950
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2230 1100 3352 3000
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6035 1100 3101 2950
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8113 505 3070 2250
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1239 500 2945 2600
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2835 400 3251 2800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 600 500 2700 2550
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 379 500 3251 2900
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4225 200 3100 2200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13462 400 3380 2701
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4534 500 3000 1750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3204 618 2787 2500
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 9975 800 3175 2450
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 21802 1000 3200 3000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14636 500 3656 2751
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3045 1000 2961 2700
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 4403 136 3086 2300
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3227 2200 3300 2900
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 450 750 2500 1700
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 2270 1000 2800 2200
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6019 1700 3100 2550
राहता उन्हाळी क्विंटल 1966 200 3000 2550
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 12500 751 3014 2500
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8772 300 3055 2500

Onion Market Prices

Share this with your friends and family

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.